Sökning: "förmågor"

Visar resultat 1 - 5 av 3106 uppsatser innehållade ordet förmågor.

 1. 1. NÄR ETT BARN DÖR. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård till barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sandström; Olga Stigmarker; [2024-01-30]
  Nyckelord :Barn; Erfarenheter; Pediatrisk palliativ vård; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: 600 barn dör i Sverige varje år. Vid palliativ vård av barn är det viktigt att arbeta familjecentrerat samt att som sjuksköterska hantera egna känslor. Tidigare forskning har visat på etisk stress, brist på utbildning samt komplexitet i att kommunicera med barnen och anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Läroboksanalys av uppgifter med programmeringsinnehåll i matematikböcker på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ulf Sonnfors; Emelie Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :högstadiet; läroboksanalys; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Införandet av programmering i den svenska grundskolans läroplan har skapat utmaningar för lärare, som står inför komplexiteten att integrera denna nya komponent i en redan befintlig läroplan. Trots att det har gått flera år sedan programmering inkluderades i LGR11 och förstärktes i LGR22, upplever lärare fortfarande svårigheter med att införliva programmering i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som främjar eller hindrar differentiering i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Krayem; [2024]
  Nyckelord :Differentiering; matematik; undervisning; grundskola; förmågasgrupper;

  Sammanfattning : Ett av de kärnämnena i grundskolan är matematik. Lärare har uppgiften att organisera sinundervisning på ett sätt som passar alla i klassen, oavsett elevernas förmågor och förutsättningar. Detta uppnås genom differentierad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Fotbollens potentiella fördelar i Idrott och Hälsa : En kvalitativ undersökning av användningen av fotboll i idrottsundervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Babak Nikseresht; Joakim Kupari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till en ökad förståelse för hur lärare i idrott och hälsa ser på användandet av fotboll i undervisningen och dess påverkan på ungdomars personliga utveckling, samt diskutera hur denna förståelse kan vara relevant för lärarprofessionen. Utifrån studiens syfte besvaras följande forskningsfrågor: Hur ser lärare påanvändandet av fotboll inom ämnet idrott och hälsa? Samt på vilka sätt anser lärare att fotbollsom vald aktivitet i idrott och hälsa kan påverka ungdomars personliga utveckling? Metodvalet för denna studie utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt dess koppling till synen på lärande : Möjligheter och utmaningar för en förbättrad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Berggren; Johan Rydberg; [2024]
  Nyckelord :Formativ bedömning; återkoppling; matematik; biologi; fysik; lärandeteorier;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie, som ämnar att undersöka vad som kännetecknar formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt hur formativ bedömning knyter an till olika lärandeteorier. Formativ bedömning är en praktik som visat sig hjälpa elever att utveckla nya kunskaper och förmågor. LÄS MER