Sökning: "förmågor"

Visar resultat 1 - 5 av 2498 uppsatser innehållade ordet förmågor.

 1. 1. Evolution och teori : En utvärdering av gymnasieelevers kunskaper om evolutionsteorin, naturvetenskaplig teoribildning och sambandet däremellan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Simon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Evolution; evolutionsteorin naturvetenskapliga teorier; ämnesdidaktik; naturvetenskaplig didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Evolutionsteorin är att betrakta på samma sätt som gravitationsteorin eller Einsteins relativitetsteori – ett naturvetenskapligt faktum och en utgångspunkt i biologins kunskapsanspråk. Den har därför en särskilt stark status i den svenska skolans styrdokument och centrala innehåll för både grund- och gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Kenny Gustafsson; Vallin Elin; [2022]
  Nyckelord :arbetsterapi; skolaktiviteter; delaktighet; kognitiva färdigheter; sociala färdigheter;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nedsatta kognitiva förmågor och bristande interaktions- och kommunikationsförmågor, vilket leder till svårigheter i aktiviteter ihop med andra i skolmiljön. Kognitiva dysfunktioner leder till delaktighetsinskränkning och påverkar aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter samt skolaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Estetik och dess betydelse i Storyline för hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Felicia Ramsén; [2021-09-23]
  Nyckelord :estetik; estetiska erfarenheter; estetiska processer; skapande; Storyline; hållbarhet;

  Sammanfattning : Storyline är en undervisningsform som utgår ifrån elevernas tankar och skapande. Denna studie syftar till att utveckla kunskap om vilken betydelse som estetik har för Storyline, samt hur estetiska processer kan vara främjande för elevers förståelse i undervisning genom en Storyline riktad mot hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HANNA KALLDAL; DANIEL KARLKVIST; THEODOR KHADEMI; CHARLIE LAM; ROBIN REPO WECKLAUF; ANDRÉ WAHLBERG; [2021-09-14]
  Nyckelord :seniorer; videosamtal; webbutveckling; användarvänlig design; digitalt utanförskap; äldre;

  Sammanfattning : Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätteratt växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn tillseniorer. LÄS MER