Sökning: "förmånsbestämda pensionsplaner."

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden förmånsbestämda pensionsplaner..

 1. 1. Förmånsbestämda pensionsplaner : En studie om pensionsskuldens värderelevans och tolkningsutrymmet vid fastställande av diskonteringsränta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Lindberg; Marik Zakrisson; [2021]
  Nyckelord :pensionsredovisning; förmånsbestämda pensionsplaner; IAS 19; aktuariella antaganden; diskonteringsränta; värderelevans; redovisningsmanipulation;

  Sammanfattning : Denna undersökning avser att studera skillnader i vald diskonteringsränta mellan svenska noterade företag som tillämpar förmånsbestämda pensionsplaner. Den förmånsbestämda pensionsskuldens värderelevans ämnas undersökas samt relationen mellan verkställande direktörers kompensation och tillämpad diskonteringsränta. LÄS MER

 2. 2. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 3. 3. Förmånsbestämda pensionsplaner : En studie om koncerners val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen utifrån aktuell skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Jakobsson; Caroline Johansson; [2017]
  Nyckelord :Aktuariella antaganden; Diskonteringsränta; Förmånsbestämda pensionsplaner; Skuldsättningsgrad; IAS 19; Pensionsförpliktelse.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate the corporations that apply defined benefit pension plans with actuarial assumptions. The study intends to see if there is any correlation between the corporation’s debt-to-equity ratio and the choice of discount rate in their pension plan. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser vid slopandet av korridormetoden : Engångseffekten på eget kapital

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cecilia Jarnbo; Sophie Ljungberg; [2015]
  Nyckelord :IAS 19; corridor approach; defined benefit plans; pension; actuarial gains and losses; IAS 19; korridormetoden; förmånsbestämda pensionsplaner; pension; aktuariella vinster och förluster;

  Sammanfattning : Hur företag påverkades av slopandet av korridormetodenvarierade från företag till företag. Dock hade alla undersökta företag som tillämpat korridormetoden räkenskapsår 2012, ackumelerade underskott. Den totala genomsnittliga effekten på eget kapial blev en minskning med -4,49 procent. LÄS MER

 5. 5. I slutet av korridoren : En studie av nya IAS 19 och dess påverkan på förmånsbestämda pensionsplaner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elin Sundqvist; Abdullahi Hashi Mohamed; [2014]
  Nyckelord :Redovisning; IAS19; pension; Accounting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revideringen av IAS 19 har nu trätt i kraft och denna har betytt att ett antal förändringar har skett i företagens redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner. Den del av revideringen som främst varit under debatt är borttagandet av den så kallade korridormetoden. LÄS MER