Sökning: "förmånsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet förmånsrätt.

 1. 1. Om borgenärsskydd till kryptovaluta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Andersson; [2019]
  Nyckelord :sakrätt; kryptovaluta; bitcoin; borgenärsskydd; functional equivalence; funktionell likvärdighet; icke-fysisk egendom; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitalisering och ny teknik möjliggör helt nya sätt för representation av ekonomiska värden. Utanför den traditionella egendomssfären kan idag stora tillgångar hittas. Det kanske vanligaste exemplet på sådana tillgångar är kryptovalutor. LÄS MER

 2. 2. Säkrar panträtten ränta på den säkrade fordringen utan särskild överenskommelse? : En studie av panträttens förhållande till pantfordringens biförpliktelser vid gäldenärspant som innehas av borgenären.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Göransson; [2018]
  Nyckelord :pantfordring; pant; panträtt; pantsäkrad fordring; pantfordran; säkerhetsrätt; ränta; avkastningsränta; dröjsmålsränta; biförpliktelser; avtalstolkning; bevisbörda; förmånsrätt; panträttens obligationsrättsliga sida; avbetalningsköp; återtagandeförbehåll;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder om panträtt säkrar ränta på den pantsäkrade fordringen utan att parterna särskilt avtalat om saken. Undersökningen berör ett antal alternativ för att besvara frågan: bevispresumtioner, fördelning av bevisbörda, avtalstolkning, analogier från befintliga utfyllande rättsregler, samt systematisk-teleologisk rättstillämpning. LÄS MER

 3. 3. Resning till förmån för den tilltalade - med tilläggsregeln i främsta fokus. - ”vad den oskyldigt dömde söker är icke nåd utan rättvisa”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arash Ghavamnejad; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; resning; tilläggsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det kan sägas att extraordinära rättsmedel och dess resningsregler i dagens rättegångsbalk 58 kap. härstammar från konungens förmånsrätt att bryta domar under 1100-talets högmedeltid. Begreppet rättskraft och behovet av att angripa lagakraftvunna domar slog inte igenom förrän i slutet av 1600-talet. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsöverlåtelsen - ett pantat köp? - En kritisk granskning av säkerhetsöverlåtelsens ställning idag och vid en övergång till en lagstadgad avtalsprincip och registerpant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Reimer; [2016]
  Nyckelord :förmånsrätt; separationsrätt; köp; pant; säkerhetsöverlåtelse; förmögenhetsrätt; sakrätt; traditionsprincip; avtalsprincip; registerpant; lösöreköp; sakrättsligt moment; SOU 2015:18; panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A frequently discussed topic among Swedish legal scholars is the Swedish system concerning perfection of rights in rem, i.e. the requirements which must be fulfilled if a purchaser or pledgee is to become protected against all third parties’ rights on the sellers or pledgors’ side. LÄS MER

 5. 5. Kassa- och bankmedel under företagsrekonstruktion : Hanteringen av kassa- och bankmedel som inflyter under en företagsrekonstruktion och som härrör från hypoteksegendom för bevarande av hypoteksborgenärers förmånsrättliga ställning i konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rikard Wahlström; [2015]
  Nyckelord :företagsrekonstruktion; kassa- och bankmedel; konkurs; förmånsrätt; administrationskonto; företagshypotek; borgenär; gäldenär; hypoteksegendom; rekonstruktör; bankmedel; kassamedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER