Sökning: "förmögenhetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet förmögenhetsrätt.

 1. 1. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsbegränsning i ABA 99

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Vestgöte Norell; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; avtalsrätt; ABA 99; ansvarsbegränsning; friskrivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avsaknaden av rättspraxis och doktrin avseende anläggningsleveranser enligt ABA 99 skapar osäkerhet i hur man ska tolka dess avtals¬bestämmelser. Osäkerheten aktualiseras inte minst vid tolkning av ansvarsbegränsningen i ABA 99. LÄS MER

 3. 3. När ditt kylskåp köper din mjölk: Vissa avtalsrättsliga frågor vid avtal slutna med hjälp av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Brinnen; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumenträtt; Konsumentköplagen; AI; Artificiell intelligens; Black box; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever more present in consumers everyday life, is artificial intelligence (AI) optimizing regular peoples’ experience. With this arises legal questions. The essay before you serve it purpose through presenting a general outline of the collision between AI-technology and contract law centering around the rights of consumers. LÄS MER

 4. 4. Kompetensfördelningsfrågor i aktiebolag – Om kompetensen vid beslut som riskerar att urholka minoritetsposter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hansson; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; Förmögenhetsrätt; Rättsekonomi; Avnotering; Kompetensfördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En frivillig avnotering av ett aktiebolags aktie när bolaget fortfarande uppfyller noteringskraven är ett för en minoritetsägare ingripande beslut i deras aktieposter. Likt vid ett beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat tillämpas inte bara olika regler utan möjligheten att omsätta aktierna påverkas drastiskt varför sådana beslut riskerar att urholka minoritetsägarnas förmögenhet. LÄS MER

 5. 5. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER