Sökning: "förorenade"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet förorenade.

 1. 1. Vem är verksamhetsutövaren? Om kreditgivares och moderbolags ansvar för efterbehandling av förorenade områden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sascha Andersson; [2021-02-16]
  Nyckelord :Verksamhetsutövare; Efterbehandlingsansvar; Kreditgivare; Ansvarsgenombrott; Rådighet; Proton-målet; Moderbolag;

  Sammanfattning : Av 10 kap. 2 § miljöbalken följer att ansvaret för efterbehandling av förorenade områden åvilar verksamhetsutövaren. Den svenska regleringen knyter direkt an till det EU-rättsliga miljöansvarsdirektivet som antogs år 2004 vari verksamhetsutövaren beskrevs som den som driver eller kontrollerar en verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Inventering av fyra nedlagda deponier i Älmhults kommun : Riskklassning enligt MIFO fas 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Maria Augustsson; Nora Fredh; [2021]
  Nyckelord :MIFO; Metodiken för inventering av förorenade områden; MIFO fas 1; nedlagda deponier; förorenade områden; avfall; spridning av föroreningar;

  Sammanfattning : I examensarbetet har inventering och riskklassning enligt MIFO, metodiken för inventering av förorenade områden, genomförts på fyra nedlagda deponier i Älmhults kommun. Förslag på översiktliga åtgärder och rekommendationer på fortsatt arbete på respektive deponi har även tagits fram. LÄS MER

 3. 3. Hantering av potentiellt förorenade områden orsakat av före detta handelsträdgårdar i Ekerö kommun : Kommunens beaktande av potentiellt förorenad mark i bygglovsprocessen samt utvecklandet av ett prioriteringsverktyg i GIS

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Sara Nylén; [2021]
  Nyckelord :Förorenad mark; Före detta handelsträdgård; Bygglov; Förhandsbesked; Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö; Prioriteringsverktyg; GIS;

  Sammanfattning : Kunskapen om markföroreningar från före detta handelsträdgårdar har historiskt varit låga hos tillsynsmyndigheter. Miljöenheten på Ekerö kommun misstänker därmed att markföroreningar från denna bransch har förbisetts i bygglovsprocessen och att kommunmedborgare därför beviljats bygglov för bostad på potentiellt förorenad mark. LÄS MER

 4. 4. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Kan livscykelanalyser bistå riskvärderingen vid val av åtgärdsmetod? : En fallstudie vid ett område förorenat med klorerade lösningsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Regina Björnsdotter; [2021]
  Nyckelord :Chlorinated solvents; life cycle analysis; life cycle assessment; risk assessment; sustainability; remediation; Enhanced Reductive Dechlorination; Thermal Conductive Heating; Electrical Conductive Heating; Klorerade alifatiska kolväten; livscykelanalys; riskvärdering; SAMLA; hållbarhet; efterbehandling; sanering; stimulerad anaerob reduktiv deklorering; elektrisk konduktiv uppvärmning;

  Sammanfattning : Hur kan livscykelanalyser bistå riskvärderingen vid val av åtgärdsmetod? I det här examensarbetet undersöktes hur resultaten från livscykelanalyser kan användas i beslutstödsverktyget SAMLA för förorenade områden för att bistå val av åtgärdsmetod vid Finspångs centraltvätt. Examensarbetet har genomförts i samarbete med Structor Miljö Öst AB. LÄS MER