Sökning: "förorter"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet förorter.

 1. 1. Den virtuella lekplatsen : En kvalitativ studie om fritidslärares syn på sociala mediers påverkan på elevers relationer i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Mattsvåg; Jenna Pihlström; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; fritidslärare; sociala band; samklang; relationsskapande; ansvar; konflikter; online; offline; kränkningar; näthat; gemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare på fritidshem upplever att sociala medier påverkar elevers relationer, vilka för- och nackdelar det finns med dessa, samt hur fritidslärare ser på sin egen samt vårdnadshavarnas roll i elevernas sociala medie-användande. Insamlingen av empiriskt material har skett via intervjuer av fritidslärare som arbetar på sju olika skolor i Stockholms innerstad och förorter. LÄS MER

 2. 2. Naturen och föreningslokalen : Om offentliga rum och platsskapande processer i grannskapsplanerade bostadsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :Offentliga rum; globalisering; grannskapsplanering; platsskapande;

  Sammanfattning : 75 procent av dagens bostadsbestånd byggdes under 1940–1970, en period då idealet om grannskapet präglade planeringen. Idealet innebar att nya bostadsområden skulle fungera som självförsörjande enklaver med en stark gemenskap bland de boende. LÄS MER

 3. 3. Ensam är inte stark : En flerfallsstudie om samverkansprocesser inom södra Stockholms förorter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Carl Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Urban and Regional planning; Southern Stockholm; Governance; Democracy.; samverkan; samhällsplanering; södra Stockholm; samhällsstyrning; demokrati.;

  Sammanfattning : Studien är en flerfallsstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar tre samverkansprocesser inom fältet samhällsplanering i södra Stockholm ställs inför samt vilka motiv som ligger bakom samverkansprocesserna. Neoliberalismen är idag ett faktum och påverkar samhällsplaneringen då fler aktörer finns med inom fältet som tidigare dominerats av offentlig sektor (Brenner & Theodore, 2002). LÄS MER

 4. 4. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Niklas Vilkancis; [2020]
  Nyckelord :tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Bollspelens plats i kursplanen : En kvalitativ undersökning om hur lärare i idrott och hälsa kopplar bollspel till kursplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sema Erdal; Jenny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Curriculum; syllabus; ball games; physical education; assessment; motivation; curriculum theory; frame factor theory; physical education grade 7-9; Läroplan; kursplan; bollspel; idrott och hälsa; bedömning; motivering; läroplansteori; ramfaktorteori; idrott och hälsa årskurs 7–9;

  Sammanfattning : Aim and research questions The purpose of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in grades 7-9 use ball games in education in relation to the curriculum. The study also aims to investigate teachers' description of how their assessment of students in connection with ball games relates to the knowledge requirements. LÄS MER