Sökning: "förpliktande funktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förpliktande funktion.

  1. 1. Minimilönedirektivet - ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Maria Karlsson; Nadine Sjögren; [2023]
    Nyckelord :minimilönedirektivet; minimilön; förhandlingsutrymme; svenska modellen; lönebildning; lägstalön; förpliktande funktion; kollektivavtalsfrämjande funktion; skälig minimilön; lagstadgad minimilön; rättslig grund; EU-kompetens; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Det nyligen antagna direktivet om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen har resulterat i en oro på den svenska arbetsmarknaden. Med tanke på motståndet är det aktuellt att undersöka vilken påverkan direktivet kommer att ha på den svenska lönebildningsmodellen och om det stämmer att kollektivavtalssystemet riskerar att urholkas. LÄS MER