Sökning: "förröjning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet förröjning.

 1. 1. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olov Skogelid; [2019]
  Nyckelord :underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

  Sammanfattning : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av produktivitet och kostnader för drivningsarbetet vid två olika förröjningsnivåer i första gallring av konfliktbestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rickard Hjelmqvist; [2016]
  Nyckelord :skördare; granunderväxt; arbetsmoment; tidsstudie; fältförsök;

  Sammanfattning : I Sverige finns ca 65 200 ha skogsmark som är i behov av förstagallring och i dessa bestånd är drivningskostnaden hög och virkesintäkten liten jämfört med en slutavverkning. Faktorer som styr förstagallringens ekonomi är medelstammen för beståndet, skördad volym och antalet stammar/ha av produktionshämmande underväxt samt vilken trädslagsfördelning underväxten har. LÄS MER

 3. 3. Modell för bedömning av underväxtens täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Johan Persson; [2016]
  Nyckelord :förröjning; avverkningsplanering; bortsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop and analyze a model for assessment of undergrowth density. The study was carried out on behalf of Stora Enso Skog. The developed model was quite simple: a plate the size of an A4-paper was placed on a stem in the forest stand. LÄS MER

 4. 4. Tidsåtgång och kostnader för försenad röjning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Henning Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :röjning; konfliktbestånd; bortsättningsmallar; förröjning; röjsåg; röjstammar;

  Sammanfattning : Detta arbete kartlägger tidsåtgången för försenad röjning av bestånd med huvudstammar med en medelhöjd mellan 6 till 10 meter. Dessa bestånd är ofta eftersatta vilket gör att tidsåtgången för röjning blir hög. LÄS MER

 5. 5. Behovsgrad av förröjning i förstagallring av konfliktbestånd, avverkad med flerträdshantering

  Magister-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Mikael Pålsson; [2013]
  Nyckelord :Röjning ; Integrerad gallring; flerträdshantering; ekonomi; parcell;

  Sammanfattning : Andelen konfliktbestånd i Sverige ökar, både i volym och areal. Konfliktbestånd avser bestånd där ungskogsröjningen helt eller delvis uteblivit eller gjorts för svag, varvid det är svårt att avgöra nästa lämpliga skötselåtgärd. LÄS MER