Sökning: "försäkringsfältet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet försäkringsfältet.

  1. 1. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
    Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

    Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER