Sökning: "försäkringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet försäkringsrätt.

 1. 1. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsförsäkring vid försäkringsförmedling;ansvarsförsäkringens räckvidd och betydelsen av partsvilja

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Celia Kylesten; Conny Malmgren; [2020]
  Nyckelord :liability insurance; insurance mediation; intention of parties; insurance; law; Connecta; ansvarsförsäkring; försäkringsförmedling; partsvilja; försäkringsrätt; försäkring; juridik; affärsrätt; Connecta-målen; Mattsson-målet;

  Sammanfattning : Vid försäkringsförmedling skyddas försäkringstagare av försäkringsgivares obligatoriska ansvarsförsäkring. Det innebär att försäkringstagare har möjlighet att få ersättning via ansvarsförsäkring i vissa fall när försäkringsförmedlare anses skadeståndsskyldiga. LÄS MER

 3. 3. Försäkringsbolags meddelandeplikt : Går den längre än 4:10 & 8:16 FAL med stöd av allmänna principer?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Partheen; [2020]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; försäkringsbolag; meddelandeplikt; reklamation; reklamationsplikt; FAL; försäkringsavtalslagen; 4:10; 8:16; Wip; Wipdomen; allmänna; principer;

  Sammanfattning : Enligt 4 kap. 10 § FAL:s lydelse finns en meddelandeplikt för försäkringsbolag enbart före inträffad skada. Trots detta konstaterade hovrätten i Wipdomen att en meddelandeplikt likväl kan föreligga efter inträffad skada, baserat på allmänna principer. LÄS MER

 4. 4. Compensatio lucri cum damno - Tillämpningen av avdrag för fördelar vid skadeståndets bestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hartmeier; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med stöd av den skadeståndsrättsliga principen om compensatio lucri cum damno kan fördelar som följts av en skada komma att avräknas skadeståndet. Detta i syfte att inte överkompensera den skadelidande. Syftet med denna uppsats har varit att, genom en rättsdogmatisk metod, redogöra för principens närmare innebörd. LÄS MER

 5. 5. Ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador - En analys av det patientskaderättsliga ersättningssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Aas; [2019]
  Nyckelord :försäkringsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nuvarande patientförsäkringen infördes för att underlätta ersättnings- processen för patientskador genom att eliminera kravet på culpöst handlande. Det är emellertid inte okomplicerat för patienter att nå framgång med ett patientskaderättsligt ersättningsanspråk. LÄS MER