Sökning: "försäkringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet försäkringsrätt.

 1. 1. Hur förhåller sig laglottskyddet och förmånstagarförordnanden till varandra? - En analys med särskilt fokus på 7 kap. 4 § ÄB och 14 kap. 7 § FAL.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabrielle Sveger; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, we have a legal protection within inheritance law, statutory share of inheritance which guarantees direct heirs a certain share of the estate a parent leaves behind when they pass away. To protect the statutory share of inheritance there is a provision in Ch. 7 Sec. 4 of the Inheritance Code (1958:637, ÄB). LÄS MER

 2. 2. Avtalstolkningsprejudikat : Särskilt om tolkning av försäkringsavtal och entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ninna Helgöstam; [2022]
  Nyckelord :Precedents; interpretation of contracts; avtalstolkningsprejudikat; avtalsrätt; försäkringsrätt; entreprenadrätt; avtalstolkning; avtalstolkningslära; tolkning; prejudikat; prejudikatlära; försäkringsavtal; entreprenadavtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal - Vilken funktion har Skatteverkets ställningstagande efter 2021 års nya regler?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den andra november 2006 publicerade Skatteverket ett ställningstagande i syfte att klargöra frågan hur en bruttolön ska beräknas vid nettolöneavtal. Efter publicerandet har praxisutvecklingen skett i enlighet med riktlinjerna som presenterades i ställningstagandet. LÄS MER

 4. 4. Penningtvätt inom försäkringsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Penningtvätt; försäkringsbolag; försäkringrörelse; försäkringsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Penningtvätt inom försäkringsbranschen sker genom att tillgångar, som härrör från brottslig verksamhet, investeras i en försäkring vilket gör det svårt att spåra tillgångarnas ursprung. När pengarna sedan betalas ut till försäkringstagaren, eller förmånstagaren, förvandlas de illegalt förvärvade tillgångarna till vita pengar med legitim status. LÄS MER

 5. 5. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER