Sökning: "förskolärarprogram"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förskolärarprogram.

  1. 1. Handledning i ledarskap i förskollärarutbildning

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2020-03-09]
    Nyckelord :förskollärare; ledarskap; sociokulturellt perspektiv; VFU; förskolärarprogram; utbildning; handledning;

    Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur studenter i tvåparts- och trepartssamtal under verksamhetsförlagd utbildning på ett förskollärarprogram stöttas i utvecklande av förståelsen för ledarskap i förskolläraryrket. Studiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv som erbjuder begrepp för att förstå undervisning och lärande samt kommunikation. LÄS MER