Sökning: "förskola chef"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden förskola chef.

 1. 1. Var är chefen? : En kvantitativ studie av hur närvarande ledarskap relaterar till förskollärares arbetstillfredsställelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Moa Skoglöf; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; närvarande chef; tillgänglig chef; ledarskap; förskola; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Arbetstillfredsställelse är ett välanvänt mått för att undersöka en medarbetares nöjdhet med sitt arbete, vilken kan påverkas av flera olika faktorer. En av dessa faktorer är ledarskapet och dess utövande, stil och tillgänglighet. LÄS MER

 2. 2. iPads i förskolan : Användningsområden samt pedagogers förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alicia Persson; Celina Åkesson Svanberg; [2019]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; multimodalt lärande; interaktion; kompetens; mediering; förskola; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i förskoleverksamheten? ”Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, haft. LÄS MER

 3. 3. Styrning av måltidsorganisationer i förskola, grundskola och äldreomsorg : En jämförelse mellan olika kommuntyper i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område och lokal autonomi, varierande behov samt förhållanden inom och mellan kommuner resulterar i skillnader gällande organisation och styrning av måltidsorganisationer. För att underlätta jämförelser och analyser mellan och inom olika kommuner kan dessa fördelas i kommuntyper baserade på antal invånare i den största tätorten. LÄS MER

 4. 4. Har ni löst det? : En uppsats om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Engstrand; [2018]
  Nyckelord :Solving; short-term solutions; Gadamer; stress; hermeneutics; preunderstanding; understanding; educators; preschool; preschool teachers; work environment; social; organizational; Lösa; kortsiktiga lösningar; Gadamer; stress; hermeneutik; förförståelse; förståelse; pedagoger; förskola; förskollärare; arbetsmiljö; social; organisatorisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet. Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats har jag försökt få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag redan har. Framförallt har jag använt mig utav Hans- Georg Gadamers hermeneutik. LÄS MER

 5. 5. ”Vi kan inte kunna allt, det måste vi inte utan vi ska ju lära tillsammans med barnen i många lägen” : En kvalitativ studie om dynamiken mellan utbildning och praktisk verklighet kring teknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Tönsberg; [2018]
  Nyckelord :Preschool teachers; perceptions; preschools; engineering; technology teaching; construction; everyday technology; Förskollärares uppfattningar; förskola; teknik; teknikundervisning; bygg och konstruktion; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare utbildade på den nya förskollärarutbildningen ser på dynamiken mellan utbildning och praktisk verklighet och se vilka förutsättningar de får för att undervisa i teknik som ämnesområde. Studiens frågeställningar är följande: Hur definieras teknik och teknikundervisning i förskolan av nyutbildade förskollärare? Vilka förutsättningar anser nyutbildade förskollärarna att det finns för att arbeta med teknik i förskolan? Studien är utförd med kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra förskollärare och en fenomenografisk analysmodell har hjälpt till med bearbetningen av insamlad data under intervjuerna. LÄS MER