Sökning: "förskola chef"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden förskola chef.

 1. 1. iPads i förskolan : Användningsområden samt pedagogers förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alicia Persson; Celina Åkesson Svanberg; [2019]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; multimodalt lärande; interaktion; kompetens; mediering; förskola; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i förskoleverksamheten? ”Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, haft. LÄS MER

 2. 2. Har ni löst det? : En uppsats om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Engstrand; [2018]
  Nyckelord :Solving; short-term solutions; Gadamer; stress; hermeneutics; preunderstanding; understanding; educators; preschool; preschool teachers; work environment; social; organizational; Lösa; kortsiktiga lösningar; Gadamer; stress; hermeneutik; förförståelse; förståelse; pedagoger; förskola; förskollärare; arbetsmiljö; social; organisatorisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet. Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats har jag försökt få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag redan har. Framförallt har jag använt mig utav Hans- Georg Gadamers hermeneutik. LÄS MER

 3. 3. ”Vi kan inte kunna allt, det måste vi inte utan vi ska ju lära tillsammans med barnen i många lägen” : En kvalitativ studie om dynamiken mellan utbildning och praktisk verklighet kring teknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Tönsberg; [2018]
  Nyckelord :Preschool teachers; perceptions; preschools; engineering; technology teaching; construction; everyday technology; Förskollärares uppfattningar; förskola; teknik; teknikundervisning; bygg och konstruktion; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare utbildade på den nya förskollärarutbildningen ser på dynamiken mellan utbildning och praktisk verklighet och se vilka förutsättningar de får för att undervisa i teknik som ämnesområde. Studiens frågeställningar är följande: Hur definieras teknik och teknikundervisning i förskolan av nyutbildade förskollärare? Vilka förutsättningar anser nyutbildade förskollärarna att det finns för att arbeta med teknik i förskolan? Studien är utförd med kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra förskollärare och en fenomenografisk analysmodell har hjälpt till med bearbetningen av insamlad data under intervjuerna. LÄS MER

 4. 4. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER

 5. 5. "Specialpedagogens uppdrag - ett teamarbete"

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anne Olsson; Liselott Persson; [2017]
  Nyckelord :Chef; förväntningar; handledning; specialpedagog; uppdrag;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att beskriva hur specialpedagoger och chefer ser på specialpedagogens uppdrag i verksamheter inom förskola, grund- och gymnasiesärskola samt vilka förväntningar som finns på specialpeagogen från chefen. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om specialpedagogens roll. LÄS MER