Sökning: "förskola fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden förskola fallstudie.

 1. 1. Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bengtsson; Björk Josefin; [2020-03-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk miljö; arkitektur; förskola;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. LÄS MER

 2. 2. “Med frihet kommer ansvar” - Pedagogers syn på gränser i utemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anja Englund; Hannah Westford-Cooke; [2020]
  Nyckelord :Disciplin; Foucault; Förskola; Gränser; Makt; Positionering; Självreglering; Utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka och få större förståelse för hur pedagoger upplever vilka utmaningar som uppstår i en utemiljö, utan fysiska gränser för var barnen får vistas, och vilken betydelse disciplin får inom förskolans ramar. Utgångspunkten för fallstudien var en uteverksamhet med en unik avdelning helt utan inhägnad såsom staket. LÄS MER

 3. 3. "Det var ingen som tänkte på de här barnen" : Placering i sexårsverksamhet för barn med en intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Aspholme; Maria Ternander; [2020]
  Nyckelord :förskola; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ fallstudie; placering i sexårsverksamhet; relationer; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vad som ligger till grund för placering i sexårsverksamhet för barn med en intellektuell funktionsnedsättning. Studien har riktats till vårdnadshavare och professioner som varit involverade i en sådan process. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisning med de äldre barnen i förskolan : En fallstudie om pedagogers arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Axelsson; Rätzer Stina; [2020]
  Nyckelord :preschool; music; music education; 3-5 years; Förskola; musik; musiksamling; musikundervisning; äldre barn; 3–5 år;

  Sammanfattning : Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. LÄS MER

 5. 5. Hur kan inkludering av barn med autism i förskolan se ut? : En fallstudie om inkludering i förskolan ur ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Yvonne Lauri; [2020]
  Nyckelord :autism; delaktighet; förskola; inkludering; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur inkludering av barn med diagnosen autism i förskolan kan se ut ur ett delaktighetsperspektiv. För att ta reda på detta har tre förskolelärare på olika förskolor intervjuats för att undersöka hur de beskriver sitt arbete för att främja delaktigheten för barn med autism i den dagliga verksamheten. LÄS MER