Sökning: "förskola i Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden förskola i Lund.

 1. 1. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hedda Ericsson; [2021]
  Nyckelord :barns delaktighet; förskola; yngre barn; metoder; utemiljö; barnperspektiv;

  Sammanfattning : The study assumes children's right to be a part of participation and having a larger role in the development and planning for society. Preschools are important places for children, and the question regarding how children can become more active in the planning processes of shaping the outdoor environment is the main focus area of this study. LÄS MER

 2. 2. Om vi bygger upp starka barn behöver vi inte ’’fixa’’ brutna vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miqaela Lund; [2019]
  Nyckelord :bowlbys anknytningsteori; bemötande; mänskliga rättigheter; olikheter; inkludering; bindning; anknytning; förskoleverksamhet; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. LÄS MER

 3. 3. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Sammanfattning : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. LÄS MER

 4. 4. “Bara få va mig själv” En studie om inkludering av barn med olika etniska bakgrunder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Lund; Alexandra Held Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; Etnicitet; Förskola; Förskollärare; Inkludering; Interaktionsanalys; Samling; socialkonstruktivistisk teori;

  Sammanfattning : Förskolan blir allt mer mångkulturell och många kommuner har tagit bort sina modersmålslärare för att lämna över det ansvaret på förskolans personal. För att få en förståelse för hur förskollärarna tar sig an det uppdraget vill vi ta reda på hur förskollärarna inkluderar barnens etniska bakgrunder i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Förskolan - barns språkmiljö : Förskollärares beskrivningar av språkstimulerande arbete med barn i språksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susanne Lund; Linda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; förskola; förskollärare; social lärmiljö; specialpedagogik; språklig lärmiljö; språkstimulans; språksvårighet; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar med språkutveckling i förskolan för barn som är i språksvårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats och sju förskollärare från sex olika förskolor har intervjuats. LÄS MER