Sökning: "förskola identitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden förskola identitetsutveckling.

 1. 1. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan och betydelsen av en inkluderande förskola : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver att de arbetar interkulturellt i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kanokwan Srinuansuk; [2024]
  Nyckelord :Culture clash; Identity development; Interculturality; Multiculturality; Preschool; Förskolan; Identitetsutveckling; Interkulturalitet; Kulturkrock; Mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Interkulturellt arbetssätt är givande för alla barn oavsett kulturell bakgrund. Det interkulturella arbetssättet bidrar till att barn utvecklar sin kulturella identitet och får förståelse för mångfalden i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Mumindalen, det inkluderande samhället : En kvalitativ litteraturstudie av Muminböckerna utifrån ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Mellembråten; [2024]
  Nyckelord :Children’s literature; gender; norm criticism; preschool; barnlitteratur; förskola; genus; normkritik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur Muminböckernas karaktärer representeras och hur deras relationer till varandra representeras utifrån ett normkritiskt perspektiv. Detta för att ta reda på om Muminböckerna skulle kunna bidra till det normkritiska arbetet inom förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation och dess roll i att främja arbetet med genus samt jämställdhet i den pedagogiska verksamheten : En kvalitativ analys av pedagoger i förskolans syn och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Hanna Hagberg; Fanny Persson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; genus; identitet; jämställdhet; pedagogisk dokumentation; utveckling.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete belyser förskolans roll i barns identitetsutveckling, med fokus på genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka pedagoger i förskolans erfarenheter av att utveckla arbetet med att inkludera diskrimineringsgrunderna gällande genus och jämställdhet genom den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans värdegrundsuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Språk- och identitetsutveckling i förskolan : Förskollärares beskrivningar av sitt arbete med flerspråkiga barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Batool Al Banna; Aiya El-Imam; [2023]
  Nyckelord :Preschool; language development; children s identity; multilingualism; the sociocultural; Förskola; språkutveckling; barns identitet; flerspråkighet; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to study the preschool teacher´s descriptions of their work to support multilingual children's language development and the strengthening of their identity in preschool. In order to achieve the aim, the following question has been formulated: What methods and materials do preschool teachers describe that they use to support multilingual children's language and identity in preschool? Previous research shows a lack of knowledge among educators about how they should work to be able to develop children's identity and support children's development in the Swedish language and the children's mother tongues. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lagerroos Emily; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; identitet; identitetsutveckling; kultur; material; metoder; miljö; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetemed flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan. Studiens valda metod ärsemistrukturerade intervjuer som har genomförts skriftligt via mejl med åttaförskollärare för att uppnå studiens syfte. LÄS MER