Sökning: "förskola inomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden förskola inomhusmiljö.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Barns viktiga platser i förskolan : En studie av barns viktiga platser ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Maha Shouman; Frida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barns perpektv; pedagogisk inomhusmiljö; plats; livsvärld; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka barns favoritplats i förskolans pedagogiska inomhusmiljö. Undersökningen utgår från barns perspektiv genom ett försök att närma sig barns livsvärldar. Betydande för studien har varit Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp, vilket konkret har inneburit barns erfarenheter och upplevelser av platserna. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig och tydliggörande? -Förskollärares arbete med den fysiska miljön i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Petersen; [2020]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Förskola; Förskollärare; Tillgänglighet; Tydliggörande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Malin (2020). Tillgänglig och tydliggörande? -Förskollärares arbete med den fysiska miljön i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av förskolans pedagogiska inomhusmiljö : En studie om åtta förskollärares beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Axelsson; Sofie Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; pedagogisk inomhusmiljö och barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande. Studien är en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjufrågor som genomfördes med åtta förskollärare från två olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Förskolans inomhusmiljö ur ett normkritiskt perspektiv : En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Martina Kanon; Erika Enholm; [2020]
  Nyckelord :genus; inomhusmiljö; tredje pedagogen; jämställdhet; normkritik; miljöobservation;

  Sammanfattning : Miljön i förskolan är en viktig del för barns förståelse för sin omvärld, därför bör miljön vara utformad för att främja dess lärande. Men också vara anpassad för alla barnen, en förskola för alla. LÄS MER