Sökning: "förskola inomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden förskola inomhusmiljö.

 1. 1. “Barn är ju skapta för rörelse, de vill ju röra på sig … då måste de också få göra det” : En studie om hur fyra förskollärare resonerar om samt förhåller sig till barns möjligheter till fysisk aktivitet inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helen Nordkvist; Linda Snibb; [2019]
  Nyckelord :Förskola; fysisk aktivitet; handlingserbjudande; miljöconstraints; personconstraints; uppgiftsconstraints; motorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur fyra förskollärare förhåller sig till barns fysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljö samt om och i så fall hur de anser att inomhusmiljön kan stimulera barns fysiska aktivitet. Våra frågeställningar för att besvara syftet är följande: Hur resonerar de tillfrågade förskollärarna om barns möjligheter till att vara fysiskt aktiva inomhus i förskolan? Vilka förhållningssätt finns till att ge barn möjlighet till fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? Anpassas inomhusmiljön i förskolan för att främja fysisk aktivitet? hur i så fall? För att nå studiens syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i förskolan : Hur förskollärare kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Klinthäll Steen; Emelie Stenius; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; barn; utomhusmiljö; inomhusmiljö; uppmuntran;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskollärare kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet i förskolan. Studien undersöker även hur förskollärare kan arbeta, för att ge barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jon Jonsson; Erika Sundelin Joas; [2019]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; interkulturell; språk; mångkulturell och förhållningssätt;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. LÄS MER

 4. 4. ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL KONCENTRERAD LEK OCH AKTIVITET : Några förskollärares tankar kring den fysiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofi Söderkvist; Marie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; inomhusmiljö; koncentration; barn; Bronfenbrenner;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva hur förskollärare kan ska skapa en fysisk inomhusmiljö i förskolan som möjliggör för barn att bibehålla sin koncentration i lek och aktiviteter samt hur förskollärare beskriver sitt arbete med den fysiska inomhusmiljön i förskolan. För att ta reda på om den fysiska inomhusmiljön har en betydelse så har vi utgått ifrån Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i utformningen av inomhusmiljön : Inte bara en rättighet utan även en nödvändighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Adelöw; Ellinor Ellinor Wallgren; [2019]
  Nyckelord :barns inflytande; inomhusmiljö; förskola; barnperspektiv och barns perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetet med barns inflytande i förskolan är inte bara en rättighet utan även en nödvändighet för att barnen ska kunna utveckla demokratiska principer och för att kunna utvecklas i sitt lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är det av stor vikt att barnen får påverka sin situation och inomhusmiljö i förskolan för att främja deras utveckling och lärande. LÄS MER