Sökning: "förskola läroplan textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden förskola läroplan textanalys.

 1. 1. Från legogubbar till legofigurer - En kvalitativ text- och bildanalys av Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viveka Kronquist; Maria Jönsson; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; jämställdhet; kunskapsutbildning; normer;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med examensarbetet är att studera på vilket sätt verksamma pedagoger förväntas leva upp till den reviderade läroplanen med hjälp av Skolverkets webbutbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Digitalisering är nytt i förskolans läroplan, vilket pedagoger måste förhålla sig till, därför vill vi undersöka hur digitalisering förmedlas via Skolverkets webbutbildning samt hur digitalisering sätts i relation till jämställdhetsperspektivet. LÄS MER

 2. 2. Det ansvarsfulla uppdraget : En jämförande analys av hur förskollärares ansvar synliggörs i läroplanerna för förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Andersson; Elin Lundström; [2020]
  Nyckelord :ansvar; förskollärare; läroplan; curricula; profession; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : I denna studie intresserar vi oss för ansvarsbegreppet i relation till läroplansformuleringar. Vi har jämfört förskolans läroplaner (Lpfö 98 1998, Lpfö 98 2010, Lpfö 98 2016, Lpfö 18 2018) för att studera förskollärares explicit formulerade ansvar i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av genus i förskolans barnböcker : En kvalitativ textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Brännlund; Johanna Bergström; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; barnböcker; normer; förskollärare; förskola; läroplan; makt.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker framställningar av genus i barnböcker som används i förskolans undervisning. Metoden som användes var att tillfråga 37 förskolor i en medelstor svensk kommun vilka böcker de använder sig av i sin undervisning för att sedan analysera dessa ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av särskilt stöd : - Eller pedagoer i brist på särskilt stöd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Damström Gereben; Malin Ervasti; [2020]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; delaktighet; specialpedagogik; sociokulturellt perspektiv; förskoledidaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur verksamma inom förskolan ser på sina förutsättningar att tillgodose alla barns olika behov. Utifrån 15 frågeställningar via en digital enkät kunde pedagoger svara på frågor av både sluten och öppen karaktär. LÄS MER

 5. 5. Sydafrikas och Sveriges läroplan i ett bedömningssystem : En jämförelse om de olika sätten att bedöma barn på - ett dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Sweden; South Africa; qualitative text analysis; comparative analysis; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; Sverige; Sydafrika; kvalitativ textanalys; jämförande analys; förskola; bedömning; utvärdering; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : This is a comparative study based on text analysis of South Africa's and Sweden's curriculum. The purpose of the study is to get an understanding and awareness of the meaning and content of the curricula concerning child assessment. Its focus is to find out about similarities and differences of the assessment and evaluation processes. LÄS MER