Sökning: "förskola lek observation"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden förskola lek observation.

 1. 1. Barns interagerande i sandlådan : Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dominika Klich Olszowka; Nika Sabri; [2020]
  Nyckelord :lek; fri lek; sandlåda; sociokulturellt perspektiv; samspel; artefakter; mediering; proximala utvecklingszonen; förskola; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]
  Nyckelord :Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. LÄS MER

 3. 3. En bild är inte bara en bild : En kvalitativ studie om bildens betydelse för förskolebarns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Rosqvist; Liza Petersson; [2019]
  Nyckelord :bild; estetiska lärprocesser; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund Med hjälp av bilder kan barns utveckling av verbalt språk stödjas. Genom att pedagoger och barn samlas kring bilder i verksamheten kan diskussioner uppkomma vilket kan leda till att barnets verbala språk utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Att "bara" få leka : En vetenskaplig essä om barns fria lek i naturen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Åsa Wretman; [2019]
  Nyckelord :preschool; play; practical knowledge; documentation; measurable; förskola; lek; praktisk kunskap; dokumentation; mätbarhet;

  Sammanfattning : The name of this essay is “’Just’ go play – A scientific essay of children’s free play in nature”. Its purpose is to investigate what happens to us educators, and what we can see in children’s free play in nature, when we adopt a more observing and inquiring attitude and when the children steer their own play. LÄS MER