Sökning: "förskola ltu"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden förskola ltu.

 1. 1. “Hon kan inte hantera att man säger åt henne.. den där fasen..” : En studie om hur genus konstrueras i förskolan genom förskollärares bemötande av barns sätt att uttrycka känslor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Klara Svensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Jämställdhet; Kommunikation; Känslor; Kön; Socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet och observation har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. ”Alltså det beror ju på hur mycket vi som vuxna jobbar, det beror på hur inkluderande vi är” : Förskollärares tankar om huruvida förskolan är en plats för alla barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Halbakken; Alicia Berggren; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; relationellt perspektiv; specialpedagogisk kompetens; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar för att möta alla barn, även de i behov av särskilt stöd. Syftet är vidare att undersöka om kompetensen och verktygen finns för att inkludera barn i behov av särskilt stöd, och hur dessa verktyg i så fall används i dessa verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Från handling till konsekvens : Hur barns handlingar för hållbar utveckling kan beskrivas utifrån kunskaper och värderingar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Swindell Sofia; Edin Moa; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Hållbar utveckling; Kunskap; Värdering; Demokrati; Undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens  avsikt  var  att  få  fördjupad  kunskap  om  hur  barns  normer  och  handlande  med relevans för hållbar utveckling kan beskrivas i termer av kunskaper och värderingar, samt hur dessa kan förändras genom undervisning som bygger på berättelser. Studien var av kvalitativ karaktär och den utfördes på en förskola där fem barn i åldern 3-5 år deltog. LÄS MER

 4. 4. "Vi bara pratar om tidiga insatser, nu måste vi agera." : SPECIALPEDAGOGENS ROLL I FÖRSKOLEKLASS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elisabet Jannok; Tanja Martinsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att belysa förskollärares, specialpedagogers, rektorers samt kvalitetsutvecklares uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll i den obligatoriska förskoleklassen. Den forskning som tidigare genomförts har främst riktat sig mot specialpedagogens roll i förskola och skola och det finns begränsat med forskning om specialpedagogens roll i den nyligen lagstadgade obligatoriska förskoleklassen. LÄS MER

 5. 5. ”Då blir det ju andra barn och deras behovsom kommer i kläm, och alla barns behovär ju lika viktiga” : En kvalitativ studie om samverkan i arbetslag med högre personaltäthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ingela Rensfeldt; Sandra Kohkoinen; [2019]
  Nyckelord :Arbetslag; barn i behov av särskilt stöd; förskola; högre personaltäthet; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa och problematisera hur förskollärare beskriver att samverkan kommer till uttryck inom arbetslag med högre personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs det teoretiska ramverk som har utgjort grunden för studien. LÄS MER