Sökning: "förskola måltid"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden förskola måltid.

 1. 1. Samba och en busig mus - En kvalitativ studie om hur måltider görs i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Holsbrink; Jenny Holsbrink; [2020]
  Nyckelord :commensality; förskola; måltid; måltidspedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsens problemformulering utgår från personliga upplevelser av måltider i förskolan och baseras på en undran om hur det kan komma sig att själva görandet av måltider ter sig så olika? Studiens syfte är att genom en kvalitativ ansats skapa en fördjupad förståelse av hur måltider görs i förskolan utifrån forskningsfrågan: Hur görs måltider i förskolan ur ett commensality-perspektiv? Det empiriska materialet består av intervjuer med verksamma pedagoger och en granskning av befintliga skriftliga riktlinjer som riktar sig mot måltider i förskolan. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av begreppet commensality i frågor som rör måltidens syfte, pedagogernas roll vid måltiden, definition av begreppet måltidspedagogik, hur måltidspedagogik görs samt hur pedagogernas relation till befintliga skriftliga riktlinjer ser ut vid utformandet av måltiden. LÄS MER

 2. 2. Förskolans måltider och barns sociala förmågor - förskolepedagogernas uppfattningar om måltider som främjande för barns sociala förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anastasia Demertzi; [2020]
  Nyckelord :måltid; förskola; pedagogiskt verktyg; sociala förmåga; gemenskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur förskolepedagoger upplever att förskolans måltider fungerar som pedagogiskt verktyg för att främja barns sociala förmågor. Såväl myndighetstexter som tidigare forskning pekar på förskolemåltiders möjlighet att fungera som ett pedagogiskt verktyg. LÄS MER

 3. 3. Måltidens möjligheter - förskollärares tankar kring förskolans måltider

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Nielsen; My Nilsson; [2020]
  Nyckelord :måltid; rutinsituation; förskola; omsorg; lärande; undervisning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekterar över måltiden i förhållande till förskolans uppdrag då måltiden är en av förskolans mest tidskrävande och ständigt återkommande rutinsituationer. Studien uppkom utifrån att vi sett en avsaknad av reflektion och diskussion kring hur måltiden används i förskolan vid vår verksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån vår yrkeserfarenhet som barnskötare. LÄS MER

 4. 4. Måltidspedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Carolina Kjellander; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; måltidspedagogik; måltid; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER