Sökning: "förskola och förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 3219 uppsatser innehållade orden förskola och förskollärare.

 1. 1. Genusnormer i musik och dans- : En kvalitativ studie om förskollärares synsätt på könsnormer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Rola Elkayal; Madelene Bogren; [2023]
  Nyckelord :dance; dichotomy; equality; gender; gendernorms; music; preschool.; dans; dikotomi; förskola; genus; jämställdhet; könsnormer; musik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att öka kunskapen om förskollärares olika synsätt på genus, i relation till barns estetiska uttrycksformer i dans och musik. Detta är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 3. 3. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 4. 4. Rutinsituationer i förskolan : En observationsstudie om förskollärares arbetssätt i förskolans hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tea Ederborg; Emma Jansson; [2023]
  Nyckelord :Routine; Preschool; Dressing; Learning; Working methods; Communication; Rutin; Förskola; Påklädning; Lärande; Arbetssätt; Kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar i rutinsituationer samt vilka möjligheter till lärande som skapas. För att undersöka detta genomfördes fem observationer av tre förskollärare, vid påklädning i förskolans hall. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares perspektiv på barns delaktighet och inflytande : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Petersson; Izabelle Warczachowski; [2023]
  Nyckelord :Participation; influence; power; preschool teacher; preschool; approach; the competent child; Delaktighet; inflytande; makt; förskollärare; förskola; förhållningssätt; kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig kravet på barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Detta när de både måste se till gruppens samt det enskilda barnets behov. Åtta semistrukturerade intervjuer med erfarna förskollärareligger till grund för vårt empiriska material. LÄS MER