Sökning: "förskola pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden förskola pragmatism.

 1. 1. "Under utevistelsen ska väl barnen inte bara leka av sig?" : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares beskrivningar av undervisning under förskolans utevistelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Emma Sjölin; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pragmatism; undervisning; utomhus; utevistelse; barns inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, med utgångspunkt i förskollärares beskrivningar, bidra med ökad kunskap om undervisning under förskolans utevistelse. Studiens frågeställningar lyder: Hur beskriver förskollärare undervisning som genomförs under utevistelsen? Samt Vilka undervisningsmöjligheter anger förskollärarna som betydelsefulla i undervisning under utevistelsen?  Datainsamlingsmetoden som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Inkluderingens pusselbitar : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Eklund Granados; Sigrid Elgenius; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; rektor; inkludering; pragmatism; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet inkludering kan förstås i förskoleverksamheten. Vi vill studera förskollärares och rektorers uppfattningar i samband med inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära. LÄS MER

 3. 3. Utbildning för hållbar utveckling inom Grön Flagg: Förskollärares uppfattning och arbete kring begreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alicia Sandström; Caroline Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Barns inflytande; förskola; Grön Flagg; lärares förhållningssätt; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att studera hur hållbar utveckling uppfattas av förskollärarna på några förskolor, hur de arbetar med begreppet, samt hur arbetet ligger till grund för barnens medvetenhet och delaktighet. Då det är olika stort intresse i förskolorna att arbeta mot ett hållbart samhälle, valde vi i vår studie att fokusera på de förskolor som hade ett tydligt intresse och engagemang. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser, det tror jag är viktigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Mundt-Petersen; Elinor Wallén; [2017]
  Nyckelord :naturvetenskap; förskola; natural sience; lärande; miljö; natur; utomhuspedagogik; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte grundar sig i att skapa fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med och skapar förståelse för naturvetenskap i vardagen i förskolan. Utförd studie är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av tre förskollärare från en naturvetenskap-och teknikprofilerad förskola i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hur användningen av språk kan göra skillnad i en förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulrika Andersson; Jonas Malmqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstraktProblemområdeSyftet med arbetet är att synliggöra hur barn framställs muntligt och verbalt inom en förskoleverksamhet. I studien vill vi undersöka om samma barnsyn kan spåras i det skrivna och det verbala språket. LÄS MER