Sökning: "förskola sandlådan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förskola sandlådan.

 1. 1. Barns interagerande i sandlådan : Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dominika Klich Olszowka; Nika Sabri; [2020]
  Nyckelord :lek; fri lek; sandlåda; sociokulturellt perspektiv; samspel; artefakter; mediering; proximala utvecklingszonen; förskola; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Kemi i sandlådan : Barns meningsskapande i sandlådan med fokus på kemirelaterat innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Denisa Smajilagic; [2019]
  Nyckelord :Preschool; chemistry; creation of meaning; sandbox; heterogeneous mixture; aggregation state; matter and its properties; Förskola; kemi; meningsskapande; sandlåda; aggregationstillstånd; heterogen blandning; materia och dess egenskaper;

  Sammanfattning : Denna studie har sitt fokus på de yngre barnen i förskolan, barn mellan ett till tre år samt deras meningsskapande. Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns meningsskapande i sandlådan i samspel med andra barn och med ett fokus på kemirelaterat innehåll. LÄS MER

 3. 3. Samspelet i sandlådan : En observationsstudie om barns medierade handlingar med artefakter i leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Eek; Amanda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola sandlåda barns samspel medierad handling artefakter sociokulturellt perspektiv interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hus barn i sandlådan använder sig av artefakter i samspelet med andra. För att besvara detta syfte har vi studerat barn i sandlådan utifrån följande frågeställningar: Vilka medierade handlingar skapas mellan barn i deras lek i sandlådan med hinkar, spadar, formar och plasttallrikar? Hur använder barn sina tidigare erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? Studien utgår från sociokulturellt perspektiv med fokus på begreppen samspel, artefakter och medierade handlingar vilka är förutsättningar för barns lek och lärande. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : Pedagogers synliggörande av matematik i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Frida Andersson; [2015]
  Nyckelord :preschool; mathematic; preschool teacher; play; sandbox; förskola; matematik; förskollärare; lek; sandlåda;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom lek i sandlådan tillsammans med barnen. Två metoder har valts för att kunna undersöka detta vilka är ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarns aktiviteter i sandlådan : En kvalitativ studie om barns meningsskapande i sandlådan ur ett naturvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jörel Sand; Helena Jebens; [2014]
  Nyckelord :Meaning- making; preschool; the sandbox; the natural sciences; Meningsskapande; förskola; sandlåda; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetets art: Examensarbete i Lärarutbildningen, avancerad nivå, 15hp.Högskolan i Skövde. Titel: Förskolebarns aktiviteter i sandlådan. En kvalitativ studie om barns meningsskapande i sandlådan ur ett naturvetenskapligt perspektiv. LÄS MER