Sökning: "förskola styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden förskola styrning.

 1. 1. Att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker – En studie om institutionella logiker i organisering av förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Hellgren; [2019-03-20]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Organisering av offentlig verksamhet; Dubbla logiker; Offentlig styrning; Förskola;

  Sammanfattning : Offentlig förvaltning och dess verksamheter präglas av olika förväntningar och krav, ofta intehelt i samklang utan motstridiga. I denna studie har organiseringen av offentlig förskola ochhur den möter utmaningen att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism ochmarknadsmässiga tekniker studerats. LÄS MER

 2. 2. “Du är ju kille, du ska ha ärr”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Traditionella könsroller; Kön;

  Sammanfattning : Detta är en jämförelsestudie mellan två olika förskolor (en kommunal och en kyrklig) i olika regi som behandlar hur förskollärare och förskolechefer resonerar/talar kring arbetet med genus i förskolan. Frågeställningarna som kommer besvaras i detta arbete lyder: • Hur resonerar/talar förskollärare och förskolechefer kring genus? • Hur jobbar förskolorna för att bryta de stereotypiska könsrollerna? • Vilken roll spelar förskolornas olika styrning för hur de arbetar med genus? Med hjälp genusteorier, miljön som den tredje pedagogen och teorier om att bli sig själv har jag analyserat min empiri. LÄS MER

 3. 3. "Sitt still så att jag kan ta en bra bild"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henriette Denninger; Erika Stjernfelt; [2019]
  Nyckelord :frigörelse; förskola; pedagogisk dokumentation; planeringsverktyg; styrning;

  Sammanfattning : Vi har båda arbetat i förskolan en längre tid och följt den pedagogiska dokumentationens dilemma. Pedagoger i verksamheten har olika sätt att arbeta med den pedagogiska dokumentationen. Utifrån vår yrkeserfarenhet har vi diskuterat den pedagogiska dokumentationen och kommit fram till vårt syfte. LÄS MER

 4. 4. ”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lan Chen; Jenny Dam; [2019]
  Nyckelord :aversiv styrning; behaviorism; förskola; konflikthantering; negativ förstärkning; pedagogiskt förhållningssätt; positiv förstärkning; Skinners operanta betingning; sänkt förstärkningsfrekvens;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv : En kvantitativ enkätstudie med 55 pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lova Bjernegård; Hanna Savilahti; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; influence; postmodernism; preschool; Förskola; inflytande; makt; postmodernism;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i förskolan utifrån ett förskollärar- och barnskötarperspektiv. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, menar att barnen har rätt till ett reellt inflytande i förskolan. LÄS MER