Sökning: "förskola tema kroppen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förskola tema kroppen.

  1. 1. Hur leker barn i sin fria lek inomhus-sett ur ett genusperspektiv?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Marika Clarinsson; Christel Nilsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera flickors och pojkars lek, fri från pedagogers inverkan. Forskningsbakgrunden beskriver skillnader i pojkars och flickors lek samt lekens betydelse för barns utveckling. Undersökningen genomfördes på en förskola med en kvalitativ metod, där barnen observerades med videokamera. LÄS MER