Sökning: "förskolan barn i behov av stöd styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden förskolan barn i behov av stöd styrdokument.

 1. 1. Blir alla barns röster hörda ? : En studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Bergh; [2019]
  Nyckelord :AKK; barns delaktighet och inflytande; kommunikationssvårigheter; specialpedagogik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. De som brukar ställa till besvär är inte här idag : En kvalitativ studie om förskolepedagogers barnsyn och förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jennie Högberg; Anna-Karin Thunell; [2018]
  Nyckelord :barnsyn; relationer och kategoriskt perspektiv; förhållningssätt; förskolans miljö; problemskapande beteende i förskolan; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka pedagogers medvetenhet kring sin egen barnsyn, med särskilt fokus på möten med barn, som pedagoger i förskolan upplever har problemskapande beteende. Vi ville genom studien studera hur barnsynen tar sig uttryck i det pedagogiska arbetet på förskolan, framför allt i situationer där den egna barnsynen utmanas. LÄS MER

 3. 3. "Det beror på vilken svårighet barnet har" : Hur förskollärare och barnskötare i tre olika kommuner beskriver sitt förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dimen Mustafa; Ida Helin; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; inkludering; pedagog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : I bakgrund presenteras aktuella styrdokument och rapporters förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. Förskolan ska finnas till för alla barn oavsett förutsättningar och behov. Alla barn ska inkluderas i en gemensam verksamhet som ska anpassas utifrån deras olikheter. LÄS MER

 4. 4. Kategoriskt eller relationellt? : -perspektivets betydelse för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Charlotte Cederberg; Anna Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; förskola; inkludering; kategoriskt; relationellt.;

  Sammanfattning : Styrdokumenten för förskolan och den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs förespråkar till stor del det relationella perspektivet som utgångspunkt i arbetet med barn. Det innebär att fokus och insatser riktas mot omgivningen runt barnet. LÄS MER

 5. 5. Barns språkutveckling i tidningen Förskolan : En granskning av tidningen Förskolan under tidsperioden 1982-2014

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emma Moline; Annie Larsson; [2015]
  Nyckelord :Språkutveckling; Tidskriften Förskolan; Barnstugeutredningen; Pedagogiskt program för förskolan; Läroplan för förskolan;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete är en hermeneutisk studie som behandlar barns språkutveckling i tidningen Förskolan under tidsperioden 1982-2014. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse hur temat barns språkutveckling behandlades i tidningen över tid samt hur framställningen förhöll sig gentemot aktuella styrdokument och teorier. LÄS MER