Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 11 - 15 av 878 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 11. Förskollärares yrkeskompetens : En kvalitativ studie om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Svensson; Olsson Julia; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; barn i behov av särskilt stöd; yrkeskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares yrkeskompetens i relation till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 12. Pedagogiska möjligheter under måltidssituationer i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om planering och integrering av undervisning under måltiderna på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annika Björklund; Ida Blom; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; måltidssituation; förskola; förskollärare; didaktik; pedagogiska funktioner; pedagogiska möjligheter; lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att synliggöra och skapa reflektion om förskollärarnas uppfattningar ommåltiden som en pedagogisk funktion i förskolan vilket görs genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare. Måltiderna i förskolan kan ses som en outnyttjad resurs för undervisning. LÄS MER

 3. 13. “Teknik är så mycket mer än bara skruvar och muttrar”

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Eriksson; Helena Falkstad; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; teknik; läroplanen; artefakt; uppfattning; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar tekniksamt hur deras kunskap om teknik och tidigare utbildning påverkar teknikundervisningen iförskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av semistruktureradeintervjuer som genomförts med fyra förskollärare från tre kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 4. 14. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 5. 15. Hemmaföräldrars perspektiv på förskolan : En kvalitativ studie om hemmaföräldrars föreställningar om förskolan som arena för barns sociala utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maja Erlandsson; Beatrice Jansson; [2021]
  Nyckelord :Home parents; Social development; Preschool; Norm; Power; Norm criticism; Hemmaföräldrar; Social utveckling; Förskola; Norm; Makt; Normkritik;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med föreställningar om förskolan som den kan utgå från för att förbättra sin verksamhet och undervisning. Syftet är därför att synliggöra de föreställningar som finns hos några hemmaföräldrar om förskolan som arena för barns sociala utveckling i relation till deras hemmaomsorg. LÄS MER