Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 11 - 15 av 1168 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 11. Mosshumlan hjälper djuren : En barnbok om rödlistade djur som kan stödja förskollärare i undervisningen om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Stark; Emilia Sjödin; [2023]
  Nyckelord :Children´s book; didactics; preschool teacher; sustainable development; red listed animals; sociocultural perspective; Barnbok; didaktik; förskollärare; hållbar utveckling; rödlistade djur; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Idag råder en global problematik i miljön och i det förändrade klimatet, vilket påverkar allt levande på vår planet. Det krävs därför att människan anpassar sina handlingar för att växla om till en hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 12. Hur får man med alla på digitaliseringståget? : Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nidjar Jasaraj; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; förskollärare; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare använder och motiverar digitala verktyg i förskolans undervisning. Syftet är likaså att få syn på de möjligheter och utmaningar som förskollärare identifierat i samband med användning av digitala verktyg i förskolans undervisning. LÄS MER

 3. 13. Blyga barn i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på blyga barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Shy Children; inclusion; the role of the preschool teacher; preschool; Blyghet; inkludering; pedagogers förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pedagogers perspektiv på blyga barn i förskolan. Studien är kvalitativ och datainsamlingen gjordes genom enkätbaserade intervjuer via internet. Enkäten och missivbrevet skickades ut till 74 förskolerektorer och därefter till 101 förskolor. LÄS MER

 4. 14. Vi ska göra omsorg, men vad är omsorg? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers uppfattning kring omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aurora Hellström Orlov; Niklas Springe; [2023]
  Nyckelord :Omsorg; förskollärare; fenomenologi; närhet; relation; trygghet; förskola; intervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet omsorg, både som förstått begrepp samt utifrån deras egen praktik. Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är: Hur uppfattas begreppet omsorg av förskollärare? Hur tänker förskollärare kring omsorgen i deras egen praktik? Hur tänker förskollärare kring omsorgens plats i förskolan? Studien är kvalitativ, och med åtta semistrukturerade intervjuer ämnar den besvara samtliga forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 15. Transspråkande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares transspråkande arbetssätt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jackelyn Stephanie Ramon Taya; Hadil Saleh; [2023]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingualism; preschool; preschool teacher; language development; mother language.; transspråkande; flerspråkighet; förskola; förskollärare; språkutveckling. modersmål;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om transspråkande arbetssätt. Studien tar avstamp i den fenomenografiska ansatsen som innebär att människors olika uppfattningar undersöks om ett ämne, i det här fallet transspråkande arbetssätt. LÄS MER