Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 16 - 20 av 878 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 16. Barns rörelse i förskolan : Förskollärarnas resonemang om rörelseaktiviteter och dess effekter i förskolans olika miljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elvesa Jujic; Beatrice Bogren; [2021]
  Nyckelord :Rörelseaktivitet; förskolans miljö; motorisk utveckling; kognitiv utveckling; sociokulturella speglingar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på arbetet med rörelseaktiviteter i förskolans olika miljöer, samt vilka effekter det ger på barns utveckling. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer, där sex förskollärare i två olika kommuner gav sin syn på hur arbetet med rörelse sker på deras förskola. LÄS MER

 2. 17. Förskollärares perspektiv på förskolegården som undervisningsmiljö : - med fokus på förskollärares roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Heining; Johanna Funesjö; [2021]
  Nyckelord :Förskola; undervisning; förskolegården; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på förskolegården som undervisningsmiljö, samt vilka roller de intar. Våra erfarenheter och den tidigare forskningen visar en begränsad användning av undervisning utomhus, trots att förskollärare ser det som betydande. LÄS MER

 3. 18. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 4. 19. Genus i förskolan : En studie om förväntningar och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Angelina Thorlin; Nina Neumann; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus; Könsroller; Könsstereotyper; Kön; Socialkonstruktionism; Genusteori;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med förståelse för hur förskollärare i Sverige ser på genus, könsroller och könsstereotyper. Studien är genomförd som en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I studien medverkar fem förskollärare. LÄS MER

 5. 20. Läsvilan : Mer än vila?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jan Thomas Vernersson; Alagie Abdoulie Bojang; [2021]
  Nyckelord :Reading rest; rest; reading aloud; language skills; literacy; sociocultural perspective; Läsvila; vila; högläsning; språkutveckling; litteracitet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de didaktiska val förskollärare gör i samband med läsvilan. Empirin till studien samlades in genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare. Analysen av empirin gjordes med hjälp av en fenemenografisk analysmodell i sju steg som synliggör hela analysprocessen. LÄS MER