Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 16 - 20 av 1168 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 16. “Högläsning känner jag är litenyckeln in i språkvärlden” : En kvalitativ studie om förskollärares motiv tilloch tillämpning av högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maja Condrup; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; literacy; visual literacy; literacy practice; literacy events.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks det vad förskollärarna har för motiv med högläsningen samt hur dearbetar med den ur ett språkutvecklings perspektiv genom semistrukturerade intervjuer. Detinsamlade materialet analyseras sedan ur en tematisk analysmetod där egna teman skapas.Studien utgår ifrån ett läroplansmål. LÄS MER

 2. 17. "Åh, har pappa flätat?" : Förskollärares erfarenheter av att motverka missgynnande könsnormer utifrån normkritisk pedagogik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnéa Holmgren; Elina Cederlund; [2023]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; normer; könsnormer; makt; jämställdhetsarbete; likvärdighet; förskola.;

  Sammanfattning : Utifrån ett normkritiskt ramverk med fokus på rådande könsnormer bidrar föreliggande studie med kunskap om förskollärares erfarenheter av att upptäcka och motverka missgynnande könsnormer i förskolan. Arbetet synliggör även utmaningar som förskollärare upplever i arbetet med normkritisk pedagogik. LÄS MER

 3. 18. Barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas tankar och reflektioner kring arbetsmetoder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lagerberg; Susanne Helén van Delft; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. ”Jag skulle säga att det blir mer fri lek ute fast ändå inte. Det blir lite både och.” : En studie om förskollärares uppfattningar om undervisning i utomhusmiljön på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Ahlén; Julia Wirblad; [2023]
  Nyckelord :förskola; förskollärarens roll; undervisning; utomhuspedagogik; utomhusmiljön; förskolans läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att vinna kunskap om förskollärares uppfattning om undervisning i utomhusmiljön på förskolan. Kvalitativa data bearbetas för att skapa ett sammanhang och en förståelse. Resultatet delas in i olika kategorier som visar variation av uppfattningar om undervisning i utomhusmiljön samt av förskollärarens roll. LÄS MER

 5. 20. Förskolebarns intresse som grund för undervisning : - En studie om hur förskollärare förhåller sig till barns intresse vid undervisningsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Forsberg; Lina Johansson; [2023]
  Nyckelord :children’s interest; planning of teaching; preschool teacher; child perspective; the child’s perspective; barns intresse; undervisningsplanering; förskollärare; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring att beakta barns intresse i sin undervisningsplanering. I studien undersöks vilka fördelar och utmaningar förskollärarna har funnit avseende att beakta barns intresse i undervisningsplaneringen. LÄS MER