Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 21 - 25 av 878 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 21. Miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan : En undersökning om hur förskollärare resonerar om barns fysiska aktivitet 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Nordgren; Josefine Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; physical environment; preschool teachers; Fysisk aktivitet; förskola; fysisk miljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om vilka fysiska aktiviteter som möjliggörs och erbjuds i förskolans miljö, genom att undersöka hur förskollärare resonerar om vilken betydelse miljön har för barns fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: hur resonerar förskollärare om arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö samt vilken betydelse har miljön för barns fysiska aktivitet enligt förskollärarna. LÄS MER

 2. 22. Barns vakna återhämtning : En kvalitativ studie om ett antal förskollärares uppfattningar om barns vakna återhämtning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hedvig Andersson; Camilla Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Recovery; stress; preschool; rest; children; preschool-teacher; obstacles; Återhämtning; stress; förskola; vila; barn; förskollärare; hinder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns vakna återhämtning i förskolan utifrån ett antal förskollärares uppfattningar. De frågeställningar som studien baseras på är; Vilka möjligheter till återhämtning erbjuds de barn som inte sover i förskolan? samt; Vilka hinder kan påverka möjligheter till barns vakna återhämtning i förskolan? Studiens resultat har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet sociokulturellt perspektiv med tillhörande begrepp. LÄS MER

 3. 23. Att delta eller att inte delta : En kvalitativ studie om hur arbetslaget i förskolan resonerar om sitt eget deltagande i barns utomhuslek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tea Sjö Skårland; Elin Carnhagen; [2021]
  Nyckelord :barns utomhuslek; arbetslag; deltagande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetslaget i förskolan resonerar om sitt egetdeltagande i barns utomhuslek. Denna kvalitativa studie grundar sig i två förskollärareoch två barnskötares uttalanden. LÄS MER

 4. 24. Barns aktiva deltagande under måltidssituationen : En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar möjligheter för barn att bli aktiva deltagare under måltidssituationer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Moa Nilsson; Sanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :The meal situation; preschool teacher; educator; control; children; participation; active participants; sociocultural perspective; children s perspective; children s perspective; strong teacher control and weak teacher control.; Måltidssituationen; förskollärare; pedagog; styrning; barn; delaktighet; aktiva deltagare; sociokulturellt perspektiv; barnperspektiv; barns perspektiv; stark lärarkontroll och svag lärarkontroll.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärares val av styrning och barns delaktighet kommer till uttryck i förskollärares beskrivningar av måltidssituationen i förskolan. Studien ska bidra med att ge förskollärare en medvetenhet om måltiden och konsekvenserna av deras styrning, detta för att utveckla en så god måltidssituation som möjligt för barnen, där barnen ges möjligheter att påverka. LÄS MER

 5. 25. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER