Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 6 - 10 av 1168 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 6. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 2. 7. Relationers melodi : En studie om musikens roll i skapandet och förstärkandet av pedagogiska relationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ruxsana Zeynalova; Victoria Persson; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; gemenskap; musik; musikdidaktik; pedagogik; relationell pedagogik; relationer;

  Sammanfattning : Relationer som utspelar sig i förskolan är pedagogiska i sin natur, eftersom barns utveckling och lärande sker i relation till personal och andra barn i förskolan, på en plats som är en utbildningsinstitution med formulerade mål. Och att kommunicera och uttrycka sig genom musik är ett av förskolans uppdrag. LÄS MER

 3. 8. TAKK som kommunikativt verktyg i förskolan : Förskollärares uppfattningar om och arbete med TAKK i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnéa Olofsson; Saga Liljeström; [2023]
  Nyckelord :Förskollärares ansvar; barns språkutveckling; barns kommunikationsutveckling; TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation ; multimodal kommunikation;

  Sammanfattning : TAKK as an communicative tool in preschool Föreliggande studie bidrar med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om och arbete med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolans praktik. Tidigare forskning som undersökt effekten av TAKK för barns språk- och kommunikationsutveckling uppvisar blandade resultat. LÄS MER

 4. 9. Barns modersmål i förskolan : En studie om hur olika ramfaktorer påverkar förskollärares realiseringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Sjöstedt; Julia Mansfield; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; modersmål; barns modersmål; realiseringsarbete; förskollärare; ramfaktorer; läroplansteori; utbildning; undervisning; flerspråkighet; läroplanen; läroplansmål; föräldrasamverkan; språk;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie synliggörs förskollärarnas arbete kring läroplansmålen om modersmål i förskolan. Syftet med studien är att genom intervjuer med förskollärare utveckla kunskap om hur de transformerar och realiserar läroplanens mål kring barns modersmål och flerspråkighet i förskolan, hur förskollärarna upplever att det är att realisera de här läroplansmålen samt hur samverkan med hemmet kan vara ett stöd. LÄS MER

 5. 10. ”Fröknarna ska inte räcka upp handen, det ska bara barnen.” : En studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Axelsson; Josefine Olander; [2023]
  Nyckelord :Förskola; barns delaktighet; barns inflytande; samling; barns perspektiv; makt; livsvärld; Harry Shiers modell för delaktighet;

  Sammanfattning : I förskolans verksamhet förekommer samlingar som ett vardagligt inslag där alla barn på etteller annat sätt förväntas delta. Läroplanen för förskolan (2018) understryker att barn iförskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s konventionom barns rättigheter (Skolverket, 2018). LÄS MER