Sökning: "förskolan hem"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden förskolan hem.

 1. 1. Vårdnadshavares delaktighet i förskolans utbildning : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om vårdnadshavares delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Liljedahl; Lina Nazar; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; förskollärare; kommunikation; relationer; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studien beskriver förskollärares perspektiv på vårdnadshavares delaktighet i förskolans utbildning. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare som arbetar med barn i olika åldrar. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med autism : "Hur vi kan undvika att barn blir kungar och drottningar i sina hem"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Sjödin; Elisabeth Stenlund; [2020]
  Nyckelord :autism; tidiga tecken; tidiga insatser; diagnos; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers erfarenheter av hur barn med autism upptäcks och vilka åtgärder de vidtar för att hjälpa och stötta barnet. Enligt förskolans styrdokument ska inte barn behöva en diagnos för att få det stöd och de resurser som deras speciella behov kräver. LÄS MER

 3. 3. Flickor med NPF : Ett föräldraperspektiv på specialpedagogiska insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Sofie Rudin; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; NPF-problematik; genus; specialpedagogiskt stöd; flickor; föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att flickor med NPF-problematik inte får det stöd och de insatser som de behöver i skolan. Det framkommer också i forskning att samverkan mellan skola och hem är viktigt när det kommer till elevers resultat, men att det brister i samverkan mellan skolan och hemmet när det handlar om flickor med NPF-problematik. LÄS MER

 4. 4. Från legogubbar till legofigurer - En kvalitativ text- och bildanalys av Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viveka Kronquist; Maria Jönsson; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; jämställdhet; kunskapsutbildning; normer;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med examensarbetet är att studera på vilket sätt verksamma pedagoger förväntas leva upp till den reviderade läroplanen med hjälp av Skolverkets webbutbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Digitalisering är nytt i förskolans läroplan, vilket pedagoger måste förhålla sig till, därför vill vi undersöka hur digitalisering förmedlas via Skolverkets webbutbildning samt hur digitalisering sätts i relation till jämställdhetsperspektivet. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan förskola och hem : ett stöd för barns utveckling av sitt minoritetsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mona Nilsson Knuorre; [2020]
  Nyckelord :förskola; minoritetspråk; samiska; samverkan; språk-och identitetsutveckling;

  Sammanfattning : I förskolans uppdrag ingår att värna om och främja de nationella minoritetsspråken. Förskolan i samverkan med vårdnadshavare kan bidra till bevarandet och återupplivandet av språk och kulturer som är i minoritet eller håller på att försvinna såsom samiskan. LÄS MER