Sökning: "förskolan leken"

Visar resultat 1 - 5 av 970 uppsatser innehållade orden förskolan leken.

 1. 1. Förskollärarens roll och syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : en kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Nazar Nakash; Raghda Hadi; [2022]
  Nyckelord :play; learning; preschool; environment; förskollärare; lek; lärande; samspel; sociokulturella teorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares beskrivningar av lekens betydelse för barns lärande och utveckling och deras roll i lek i förskolan. I vår studie använde vi en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. I vår studie användes den sociokulturella teorin som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 3. 3. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Barns val i leken ur ett genusperspektiv : En studie ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Lihden; [2022]
  Nyckelord :Girl; Boy; Children s Perspective; Gender; Free Play; Flicka; Pojke; Barns perspektiv; Genus; Fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barnen ur ett genusperspektiv ser på de leksaker och lekar som de leker i den fria leken på förskolan. Empirin har samlats in från två olika förskolor, en som ligger i en tätort och en som ligger ute på landsbygden där sammanlagt 10 barn har medverkat. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i förskola : Förskollärares olika förhållningssätt vid konflikter i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; förskollärare och Cohens konflikthanteringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares konflikthantering i barngrupp under tiden för den fria leken. I avsnittet om tidigare forskning presenteras artiklar som berör förskollärarens agerande vid olika konflikter, deras förhållningssätt och val av metod för att kunna hantera olika typer av konflikter. LÄS MER