Sökning: "förskolan makt"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden förskolan makt.

 1. 1. Att sätta barnet på pränt : En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Anderslars; Mathilda Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Subjektskapande; dokumentation; bedömning; förskola; makt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig undervisning : En kvalitativ studie om specialpedagogers beskrivning av förskollärares kompetens att erbjuda undervisning för barn inom autismspektrumtillstånd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Jonasson Blank; Josefine Höjer; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; delaktighet och inkludering; förskolebarn; förskollärare; likvärdig undervisning; makt; specialpedagoger.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om specialpedagogers beskrivningar av förskollärares undervisning för barn inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger beskriver förskollärares makt över undervisningen i förskolan och vilken betydelse det har för delaktighet och inkludering för barn inom AST. LÄS MER

 3. 3. Barns perspektiv på regler och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sophie Nolander; [2022]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; inflytande; relationer; makt; regler; fostran; motstånd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få barns perspektiv på reglerna och inflytande i förskolan. Med utgångspunkt från en tidigare observation under ett mellanmål, där barnen på olika sätt förhöll sig till reglerna som finns under ett mellanmål. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tror att jag känner mina barn, att jag vet vad det är de tycker om” : En kvalitativ studie om förskollärares val av barnlitteratur

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Pettersson; Emmi Klasson; [2022]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; children’s literature; Förskola; Förskollärare; Barnlitteratur; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver val av barnlitteratur till förskolans praktik. Frågeställningen i anslutning till detta är: Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att synliggöra en variation av mångkultur i barnlitteraturen på förskolan? För att besvara syftet och frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Hur omsorg kan leda till makt i barns matsituationer : En kvalitativ studie om hur omsorg visar sig i relationer mellan förskollärare och barn vid matsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Louise Forsberg; Samanta Bancic Håkansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med kunskap om hur omsorg visar sig i relationer mellan vuxna och barn vid matsituationer i förskolan. Studien placeras därmed i en stark förankring i forskning disciplinen med betoning på omsorg i barns utveckling och lärande. Tre forskningsfrågor används för att konkretisera studiens syfte. LÄS MER