Sökning: "förskolan och pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 1026 uppsatser innehållade orden förskolan och pedagog.

 1. 1. Skogsintegrerad förskola : Utformning av en förskola i en skog

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nour Delli Abo; [2023]
  Nyckelord :preschool; preschool yard; durable; material choice; educator.; förskola; förskolegård; hållbar; materialval; pedagog.;

  Sammanfattning : Bevarad gammal skog är viktig för att öka biodiversitet, begränsa klimatpåverkan, minska stressoch öka människors välbefinnande. Forskning visar att gamla svenska skogar kan försvinnainom 50 år om den nuvarande avverkningstakten fortsätter. LÄS MER

 2. 2. Pedagogens synsätt i arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan : En fenomenografisk analys av förskollärarens uppfattningar om arbetsformer med nyanlända och flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Manolea Alina; Panagiotidou Olimpia; [2023]
  Nyckelord :Preschool; new arrivals; multilingual; language learning; working methods; pedagogue; Förskola; nyanlända; flerspråkiga; språkinlärning; arbetssätt; pedagog.;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen är att lyfta upp pedagogernas synsätt och uppfattningar om arbetet i förskolan med nyanlända och flerspråkiga barn. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod med förutsättning ett fenomenografisk perspektiv av ostrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på lärmiljöns betydelse för barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Parfält Kucera; Sara Andersson; [2023]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; samspel; fria leken; lekmaterial;

  Sammanfattning : Inledning Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat brister i flertalet lärmiljöer. Vi har noterat en avsaknad av inbjudande lärmiljöer där verksamheten har brustit när det kommer till att skapa en naturlig interaktion mellan lärmiljö och barns samspel. LÄS MER

 4. 4. Att konstruera genus i förskolan : Förskollärarens föreställningar om genus och dess konsekvenser för barns genuskonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Michaela Yrjas Oberlies; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Genuskonstruktion; Genuspedagogik; Positionering; Samhällsstrukturer; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sin egen och samhällets uppfattning av och förväntningar på det manliga och kvinnliga samt hur dessa uppfattningar och förväntningar påverkar barns genuskonstruktion. De teorier som varit fokuserade under studien är socialkonstruktionismen och Judith Butlers performativitetsteori. LÄS MER

 5. 5. "Man får vilja" : En studie om barns inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hanna Hedin; Alex Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; påverkan; förskola; relationer; utemiljö; barndomssociologi; yttre faktorer; förskollärare; förskolebarn; pedagog; det kompetenta barnet; agens; barns perspektiv; barnperspektiv; educare;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur förskolebarn samt förskollärare resonerar om barns inflytande i förskolan. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för barns inflytande och hur förskollärare förhåller sig till de gränsdragningar de gör. LÄS MER