Sökning: "förskolan pedagogisk samsyn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden förskolan pedagogisk samsyn.

 1. 1. "Att ge en röst till barnen" : Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefine Andersson; Amanda Tällberg; [2020]
  Nyckelord :Documentation; influence; participation; preschool; preschool teacher; pedagogical documentation.; Delaktighet; dokumentation; förskola; förskollärare; inflytande; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Studien har utgått från den sociokulturella teorin och för att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. En inkluderande och tillgänglig utomhusmiljö : för alla barn i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Malmström; Sara Gardell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Förskola; Inkludering; Kommunikation; Pedagogisk miljö; Social miljö; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studie är att undersöka hur en likvärdig utbildning tolkas och tar form i förskolan utomhusmiljöer av förskollärare och rektorer. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod och med den valda kvalitativa approachen eftersöks ett djup och förståelse över olika typer av sociala kontexter och områden. LÄS MER

 3. 3. Var är vi, vart ska vi och hur gör vi? : En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Jansson; Helena Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; förskola; förskollärare; pedagogisk dokumentation; reflektion; utveckling;

  Sammanfattning : Föreliggande studie går ut på att synliggöra hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation, vilket syftet är samt om det finns några svårigheter med arbetet och vilka de kan vara. För att ta reda på detta har vi nyttjat en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Hälsoförskola - från vision till pedagogisk praktik : Att bygga upp en ny pedagogisk profil från grunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Olsson; Kajsa Ek; [2018]
  Nyckelord :Hälsoförskola; Hälsopromotion; Måltidspedagogik; Holism; Organisationsteori; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 skrivs hälsa och välbefinnande fram som ett prioriterat perspektiv som ska utgöra en naturlig del av barnens vardag på förskolan. Läroplanen ger dock inga direktiv gällande innebörden i begreppen ”hälsa” och ”välbefinnande” eller vad detta kan innebära i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Tambursituationen i förskolan : En intervjustudie med pedagoger och barn om bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jessica Torlamb; Gun Emanuelsson; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; bemötande; förskola; pedagogisk miljö; samsyn; tambursituation;

  Sammanfattning : Övergripande syfte med undersökningen är att ge en bild av hur pedagoger ser på och tar till vara på individers olikheter och kompetenser i en barngrupp. I syftet ingår även att studera barns upplevelser av pedagogernas bemötande i och planerande av tambursituationen. LÄS MER