Sökning: "förskolan syn på barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 743 uppsatser innehållade orden förskolan syn på barnen.

 1. 1. Naturhörnan som pedagogisk lärmiljö i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jelena Hellberg; Diana Del Angel Cobos; [2020]
  Nyckelord :barns roll; förskola; förskollärares roll; learning by doing; lärmiljö; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur förskollärare beskriver naturhörnan som lärmiljö och dess funktion för barns lärande och barns roll i det. Detta är yrkesrelevant för att få en djupare förståelse för hur olika förskollärare resonerar om barns lärande och den pedagogiska miljön. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning : En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maria Blanck; Madeleine Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildskapande; förskola; förskollärare; skapande; undervisning; utbildning; skapande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Kulturell mångfald i förskolan : En studie om pedagogers perspektiv på det kulturella mångfaldsarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anne Øiangen; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Interkultur; Kultur; Kulturell mångfald; Mångfald; Pedagoger i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på det kulturella mångfaldsarbetet. Syftet besvaras utifrån tre frågeställningar. Studien utgör en kvalitativ metod där intervju och vandringsintervju är valt som datainsamlingsmetod. Ett interkulturellt perspektiv utgör den teoretiska ramen för studien. LÄS MER

 4. 4. Barnyogans plats i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens syn på barnyoga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Rydeberg; [2020]
  Nyckelord :barnyoga; yoga; välbefinnande; hälsa;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på vad förskollärare anser om att använda barnyoga i förskolan samt bidra med kunskap om barnyoga och dess effekter. Anledningen till detta syfte är att det idag pågår flera diskussioner om yoga. Flera av dessa diskussioner handlar om ifall yoga ses som religiöst eller inte. LÄS MER

 5. 5. Genuspedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares syn på genus och förskolans jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karoline Ivars; Emma Svalland; [2020]
  Nyckelord :Genus; förskola; förhållningssätt; jämställdhet; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa forskningsstudien var att problematisera hur några förskollärare talar om sitt arbete med genuspedagogik. Som stöd för att uppnå syftet formulerade vi forskningsfrågor där genusbegreppet blev centralt för att synliggöra förskollärarnas förståelse inom området. LÄS MER