Sökning: "förskolan väggen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden förskolan väggen.

 1. 1. ”Inte bara något man sätter upp på väggen” : En studie om pedagogers reflektioner kring pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikael Angel; Annie Lungström; [2019]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; didaktik; reflektion; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Studien använder sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk dokumentationär till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska skapas, varför lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Det är relevant att undersöka just pedagogisk dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket plats i arbetet på förskolan. LÄS MER

 2. 2. “Spegel spegel på väggen där…” En studie kring modersmålets plats i en mångkulturell förskola Samt pedagogers arbetsmetoder för att belysa första och andraspråket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Lidström; Aleksandra Pajakovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmetoder; förhållningssätt; mångkulturell förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka modersmålets plats på en mångkulturell förskola och vilken inverkan detta kan tänkas ha på barnens andraspråksinlärning. För att få en så rättvis bild som möjligt har vi genomfört vår studie på en mångkulturell förskola i en större stad i södra Skåne, där det endast finns barn med svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Reggio Förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Enqvist; [2016]
  Nyckelord :Arkitektur; Reggio Emilia; Råsunda; Solna; Kvateret Framnäs; Sofia Enqvist; Förskola; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Idé och intentionIntentionen har varit att skapa en förskola för barnen, med hjälp av element som relaterar till barnens skala. Stora öppna rum med utrymme för förändring och skapade. Platser och rum där alla barn kan mötas. En innomhus "piazza” som inbjuder till Reggio Emilias pedagogiska riktlinjer om möten. LÄS MER

 4. 4. Skriftspråkets praktik i förskolan : Barns uppfattningar av skriftspråk i förskolans kontext

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Karolina Pettersson; Erica Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Skriftspråk; literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn uppfattar läsning och skrivning i förskolan. Avsikten är att skapa kunskap och förståelse för vilka förutsättningar som ges till lärnande av skriftspråk genom att närma sig barns perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Tavla, tavla på väggen där..." : En posthumanistisk studie om en whiteboardtavla i förskolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olga Boksjö; [2015]
  Nyckelord :Pre-school; whiteboard; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; material-discursive actor; effects of materiality; circle time; Angry Birds; Förskola; whiteboardtavla; materialitet; posthumanism; Aktör-nätverksteori; materiell-diskursiv aktör; tingens effekter; samling; Angry Birds;

  Sammanfattning : Den här studien har sin utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv – ett perspektiv som försöker få syn på materialiteten och dess roll i pedagogiska praktiker. Syftet med studien var att undersöka hur whiteboardtavlan används i förskolan och vilka relationer den tycks producera. LÄS MER