Sökning: "förskolans betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 662 uppsatser innehållade orden förskolans betydelse.

 1. 1. "Det som man själv brinner för är ju det som kommer ta störst plats". En kvalitativ studie om förskollärares syn på pedagogiskt arbete med musik i förskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Caroline Billie Lindström; [2019-08-26]
  Nyckelord :musikdidaktik; musik i förskola; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för denna studie är frågan om huruvida förskollärare under utbildningen ges möjligheter att utveckla musikaliska färdigheter för att kunna erbjuda barn en pedagogiskt stimulerande miljö för musikalisk upplevelse och utveckling. Syfte är att undersöka vilka andra faktorer, förutom musikalisk kompetens, som har betydelse för vilken musikverksamhet som genomförs i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Jag tycker domma tre låter fint” Barns perspektiv på sång i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Schildt; Tove Justesen; [2019]
  Nyckelord :Barns intresse; barns perspektiv; förskola; musik; producera; reproducera; sång;

  Sammanfattning : Vi har erfarit att barn kritiserat val av sånger i förskolan och att de uttryckt ett ointresse för några av de traditionella sångerna. Barnens perspektiv är både utifrån förskolans läroplan och tidigare forskning viktigt att utgå ifrån och ta i beaktande. LÄS MER

 3. 3. "Mm... alla kan göra sånna bilder!" : En studie om yngre barns konstituerande av källkritik i mötet med digitala bilder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Natalie Klang; Emelie Svensson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; tidig kritisk litteracitet; källkritik; undervisning; kritiskt tänkande; informationskunnighet; mediekunnighet; digitala bilder; multimodala texter;

  Sammanfattning : I takt med den ökade digitaliseringen har digitala verktyg lyfts in i den svenska förskolansläroplan utifrån en ny revidering (Skolverket, 2018), vilket innebär att utvecklandet av digitalkompetens samt källkritisk förmåga blir innehåll för måluppfyllelse i förskolans verksamhet.Med hänsyn till det enorma informationsflöde som barn möter varje dag blir det väsentligt attförstå hur barn skapar mening och kunskap av multimodala texter. LÄS MER

 4. 4. ”Alla barn har rätt till en saga varje dag.” En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Olsson; Oskar Welander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Normer; Normkritisk pedagogik; Normkreativitet; Litteratur; Läsmaterial urval;

  Sammanfattning : Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. LÄS MER

 5. 5. Anpassningar för en tryggare tillvaro : En studie om anpassningar för barn i neuropsykiatriska svårigheter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Sjölund; Tove Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur anpassningar och tillgänglighet skapas i förskolans lärmiljöer för barn i neuropsykiatriska svårigheter samt hur detta kommer till uttryck i verksamheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv som beskriver hur lärandet sker i den sociala omgivningen, samt ett relationellt perspektiv som belyser att omgivningen bör anpassas efter barnet. LÄS MER