Sökning: "förskolans dagliga rutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden förskolans dagliga rutiner.

 1. 1. Pandemins avtryck : En studie om hur Covid-19 påverkat samverkan mellan hem och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Beatrice Jönsson; Isabell Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Covid-19; samverkan; kommunikation; unfreezing; moving och refreezing;

  Sammanfattning : Hur samverkan mellan hem och förskola kom att påverkas av Covid-19 utbrottet har ännu inteforskats om i särskilt hög grad. Denna studies syfte grundar sig därför i att undersökahur samverkan mellan hem och förskola kom att påverkas av Covid-19-utbrottet. LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttrycksformer i förskolans lärmiljö : Förskollärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elisabeth Persson; [2022]
  Nyckelord :Aesthetic forms of expression; preschool learning environment; preschool teacher competence; preschool teachers perceptions; phenomenography; Estetiska uttrycksformer; förskolans lärmiljö; förskollärarkompetens; förskollärares uppfattningar; fenomenografi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to invetigate preschool teachers' perceptions of opportunities and difficulties in work with aesthetic forms of expression in the preschool's learning environment. According to the preschool curriculum (Skolverktet, 2018), preschool education must give children the opportunity to experience, shape and communicate through aestethic forms of expression such as image, form, drama, movement, song, music  and dance. LÄS MER

 3. 3. Läsning är viktigt för barnen, men hur mycket läsningsker i vardagen på förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Gabriella Gradin Hellström; Per Vallin; [2021]
  Nyckelord :: böcker; förskollärare; högläsning; läsning i förskolan; rutiner.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förskollärarens vardag, med läsning som förskolan i fokus. Tidigare forskning visar att läsning oftas förknippas med vilostunder, så kallad läsvila. I stället bör läsning ses som en egen aktivitet, där barnen även bjuds in att vara mer delaktiga, till exempel i diskussion om det som läses. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö och stress : En kvantitativ och kvalitativ studie om förskolepersonals syn på stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annifrid Thunberg; Helena Hernodh; [2020]
  Nyckelord :Stress; arbetsmiljö; förskola; enkätundersökning; intervjuer; krav-kontroll; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Uppsatsens tema är arbetsmiljö och förskolepersonals upplevelse av stress i förskolan. Ämnet är aktuellt då förskolepersonalens psykiska välmående minskar i takt med att kraven ökar. LÄS MER

 5. 5. Ordet som försvann : En vetenskaplig essä om förskolepedagogers fostransansvar och praktiska yrkeskunnande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ylva Embler; [2019]
  Nyckelord :Child-rearing; preschool; basic activity; non-cognitive abilities; curriculum; socialisation process; development; practical knowledge; professional and interpersonal responsibility; Fostran; förskolan; grundverksamhet; icke-kognitiva förmågor; läroplan; socialisationsprocess; utveckling; praktisk kunskap; professionellt och mellanmänskligt ansvar;

  Sammanfattning : The word that disappeared - A scientific essay on the child-rearing responsibilities and practical professional knowledge of preschool educators This scientific essay examines how child-rearing tasks of the preschool educator relates to their practical knowledge from a hermeneutical perspective considered in the light of Hannah Arendt's concept of responsibility. The study consists of six subject narratives and an ethno-logical field study carried out at two preschools. LÄS MER