Sökning: "förskolans personalbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden förskolans personalbrist.

 1. 1. Förskollärares förhållningssätt och arbete med barns flerspråkighet : i ett pedagogiskt och samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Etsegenet Ditta; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; undervisning; utveckling; språk; syn; stöd; modersmål;

  Sammanfattning : Denna studie baseras på tre intervjuer med tre erfarna förskollärare som delar med sig av sina upplevelser och kunskaper kring att arbeta med flerspråkiga barn. Studien diskuterar flerspråkighet ur olika synvinklar och behandlar ämnet flerspråkighet från både ett samhälls och pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation : En studie om förskollärarnas uppfattningar av hur barn görs delaktiga i processer kring pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annica Faltin; Lara Houdi; [2020]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; pedagogisk dokumentation; barns delaktighet; förskollärares uppfattningar; sociokulturell teori; artefakter; mediering; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns delaktighet i förskoleverksamhetens dokumentationsprocess. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Systematiskt kvalitetsarbete- en komplex del av förskolans uppdrag : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever systematiskt kvalitetsarbete och dess påverkansfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenna Tornberg; Sofie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitet; Systematiskt kvalitetsarbete; påverkansfaktorer; förskola;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka hur det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan serut, vilka faktorer som påverkar samt vad det finns för möjligheter och utvecklingsområden.Den metod som används i studien är semistrukturerade intervjuer där vi intervjuade niostycken förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Att förändra det stora genom att påverka det lilla : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar av deras arbete och förutsättningar inom kunskapsområdet hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Miranda Gustafsson; Evelina Söderström; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; läroplansteori; kvalitativa intervjuer; förskollärare; grön flagg;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling ingår i riktlinjerna i förskolans läroplan och är ett komplext område vilket gör att det kan uppfattas svårfångat att arbeta med i förskolans kontext. Kunskapsområdet ställer höga krav på förskollärare att genom sin kompetens lyckas omsätta ämnesinnehållet till undervisning som främjar ett lärande för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Högläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Hedman; Malin Rehn; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; förskola; förskollärarperspektiv; högläsning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad förskollärare har för syften med högläsning och vilka strategier de använder, detta för att få kunskap om hur det går att arbeta med högläsning som ett pedagogiskt verktyg. Examensarbetet har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv för att förstå hur högläsning kan bidra till barns språk och lärande genom interaktion och samspel med andra barn och vuxna. LÄS MER