Sökning: "förskolans samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden förskolans samverkan.

 1. 1. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER

 2. 2. Trygg anknytning vid inskolning : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om trygg anknytning vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning; Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Östlund; Sandy Yaqo; [2021]
  Nyckelord :Inskolning; trygghet; anknytning; förskollärare; barn; förskola; trygg bas; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om åtta förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring hur de skapar trygg anknytning till barn vid inskolning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare i olika förskolor i två olika kommuner med syfte att se likheter och skillnader i deras beskrivna arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 4. 4. ”Barnskötare och förskollärare det är för mig samma sak” : Vårdnadshavares uppfattningar om innebörderna i förskolans två yrkesroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Roos; [2021]
  Nyckelord :Professional roles in preschool; parent’s perspective; childcare worker; preschool teacher; preschool curriculum; Förskolans yrkesroller; föräldraperspektiv; barnskötare; förskollärare; förskolans läroplan;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att synliggöra, och på så sätt bidra med mer kunskap kring, vilka uppfattningar vårdnadshavare till barn i förskolan har kring yrkesrollerna barnskötare och förskollärares olika ansvar och innebörder, samt hur dessa relaterar till de mål och riktlinjer kring ansvar och arbetsfördelning som skrivs fram i förskolans läroplan. Fem vårdnadshavare från tre olika kommuner i västra Sverige har deltagit i den kvalitativa studien där metodansatsen är diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. "Att koppla in en specialpedagog är ju ganska stort" : en intervjustudie om föräldrars upplevelse av samverkan och samarbete med specialpedagog i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Larsson Warholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångpunkt i samarbetet och samverkan mellan specialpedagog och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet är att öka kunskapen om föräldrars erfarenheter och upplevelser samt belysa vilka förväntningar föräldrar besitter kring specialpedagogens yrkesroll. LÄS MER