Sökning: "förskolans utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden förskolans utemiljö.

 1. 1. Vad händer utomhus i förskolan? : En studie om förskollärares uppfattningar om förskolans utemiljö och hur den används i utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mathilda Jansson; Elin Pers; [2021]
  Nyckelord :Utemiljö; utevistelse; förskola; undervisning; utomhuspedagogik; skogen;

  Sammanfattning : Utevistelsen är ett naturligt inslag och en del av den dagliga rutinen i förskolan. Hur förskolornas gårdar ser ut och vad de används till skiljer sig dock mellan olika förskolor. Den centrala frågan för vår studie handlar om förskollärares personliga erfarenheter om hur utemiljön används i förskolans utbildning. LÄS MER

 2. 2. Nyfikna pedagogers möten mednaturvetenskapliga fenomen : En kvalitativ studie om pedagogisk innehållskompetenssom förutsättning för undervisning i naturvetenskap iförskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Svan; Anette Hermansson; [2021]
  Nyckelord :CoRe; didaktisk kunskap; erfarenheter; naturvetenskap; PCK; socialkonstruktivism; utomhusmiljö; ämneskunskap.;

  Sammanfattning : Forskning visar att undervisning av naturvetenskap i förskolans utemiljö främst innefattar ämnetbiologi men däremot förekommer inte kemi och fysik i samma utsträckning, vilket kan bero påbristande självförtroende och otillräcklig kunskap. Det är viktigt att barn redan i förskolan får mötade naturvetenskapliga ämnena och pedagogers PCK är en grundläggande faktor för barns utvecklingoch lärande. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 4. 4. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Synen på risker, riskfylld lek och säkerhet i förskolans utemiljö hos förskolans olika aktörer. : En analys av en förskoleverksamhets syn på risker och säkerhet, samt dess påverkan på barns vardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Averhäll; [2020]
  Nyckelord :Lek; riskfylld lek; risksamhälle; förskola; utegård; utepedagogik; säkerhetsregler; riskbedömning; skador; risktagning; fara;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur de olika aktörerna; förskollärare, rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek och vilka pedagogiska konsekvenser deras syn har på barns möjlighet till riskfylld lek på förkolans utegård. Kvalitativa intervjuer har gjorts i en kommun, på två förskoleenheter där frågor om risker och säkerhet i förskolans ställts. LÄS MER