Sökning: "förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet förskolebarn.

 1. 1. Biologisk information i bilderböcker : En innehållsanalys av bilderböcker med och utan antropomorfa inslag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Judith Sjödin; [2022]
  Nyckelord :Anthropomorphism; Biological information; Education; Preschool; Picture books; Antropomorfism; Bilderböcker; Biologisk information; Förskola; Undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilken biologisk information som finns i bilderböcker riktade till förskolebarn i åldern 3-6 år. Bilderböckerna har genom en innehållsanalys analyserats utifrån textens och bildens innehåll för att besvara syftet. Sammanlagt har 4 bilderböcker analyserats. LÄS MER

 2. 2. “- Bajsar han? Varför har han simglasögon?” : Planerad undervisning i förskolan om tekniska system - avloppsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Strömberg; Josefin Skog; [2022]
  Nyckelord :Lesson study; preschool children; preschool teaching; sewage system; technical system; Avloppssystem; förskolans undervisning; förskolebarn; lesson study; tekniska system;

  Sammanfattning : AbstractEngelska översättning.  The aim of the study is to contribute with knowledge about how a designed teaching can give children a greater understanding of technical systems, sewage system. The study is inspired by the Lesson Study method. Lesson study is a teaching arrangement done in cycles. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 4. 4. Theory of Mind i en narrativ aktivitet : Hur påverkar digitala media och bokläsning barns ToM-förmåga?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Zahra Ghannan; Sami Rustum; [2022]
  Nyckelord :Theory of Mind; digital media usage; book reading; narrative ability; multimodal interaction analysis; children.; Theory of Mind; digital mediaanvändning; bokläsning; narrativ förmåga; multimodal interaktionsanalys; barn.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har användning av digitala medier ökat drastiskt och i fler områden. Användning av mobila pekskärmenheter har ökat successivt hos småbarn och förskolebarn, och åldern när barn först exponeras till dessa enheter har minskat. LÄS MER

 5. 5. Anknytningsprocessens plats i förskolan : Ett urval av förskollärares uppfattningar om anknytningsprocessen hos förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Ritola; Mimmi Sterner; [2022]
  Nyckelord :Anknytningsprocesser; Förskollärare; Omsorg; Trygghetscirkeln;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra förskollärares arbetssätt kring små barns anknytning. Arbetet sätter fokus på anknytningens betydelse och hur förskollärare resonerar angående små barns första tid i förskolan. För att undersöka syftet användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER