Sökning: "förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade ordet förskolebarn.

 1. 1. Högläsning som verktyg för ordförrådsutveckling hos flerspråkiga barn : En studie om hur förskollärare använder högläsning för att utveckla det svenska ordförrådet hos flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Ottosson; [2021]
  Nyckelord :preschool; teachers; reading aloud; vocabulary; multilingual children; Förskola; språkutveckling; flerspråkighet; ordförråd; andraspråk; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om förskollärares arbetssätt för utveckling av flerspråkiga barns ordförråd i det svenska språket. Det finns många flerspråkiga förskolebarn som är i behov av att utveckla ordförrådet för att kunna kommunicera. LÄS MER

 2. 2. Friyta på lika villkor! : En studie av 8 kap. 9 § plan- och bygglagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Linda Eklund; [2020]
  Nyckelord :Plan- och bygglagen; friyta;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar stadigt och städer förtätas. Flertalet av invånarna önskar bo centralt, där närhet till både jobb och service finns. Förtätningen leder i sin tur till att fler skolor och förskolor behöver byggas. I de förtätade städerna krymper ytan att bygga på vilket får till följd ett högre pris på marken. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om pedagogers tolkningar av och undervisning för adekvat digital kompetens i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Lindahl; Ronja Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :Adekvat digital kompetens; Digitala resurser; Digitalisering; Undervisning; Förskola;

  Sammanfattning : Adekvat digital kompetens, vad är det? Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur pedagoger i förskolan tolkar och förmedlar adekvat digital kompetens till förskolebarn. Vi ville därtill undersöka om och i så fall hur undervisning om och i digital kompetens skiljer sig åt beroende på vilken tolkning av läroplanen (Skolverket, 2018a) som görs av pedagogerna. LÄS MER

 4. 4. Inte bara aja baja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Uhre; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; Pedagogers förhållningssätt; Barnsyn; Samsyn; Samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur pedagoger på förskolan arbetar och upplever arbetet med barn i behov av stöd. Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag använt mig utav både strukturerade och semistrukturerade frågor där pedagogernas egna ord spelat en stor roll. LÄS MER

 5. 5. "Matematik är inte bara siffror, utan det är mer än så" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring matematikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nathalie Johansson; Fartun Shiekh; [2020]
  Nyckelord :matematik; undervisning; förskollärare; kvalitativa intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : De senaste åren har matematikundervisning i förskolan lyfts fram alltmer i förskolans styrdokument Lpfö 18 och Skolverket. Förskolebarn vistas allt fler timmar på förskolorna idag vilket har betydelse för hur deras grundläggande kunskaper i matematik utvecklas. LÄS MER