Sökning: "förskoleklass fonologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden förskoleklass fonologisk medvetenhet.

 1. 1. "Hur låter bokstaven H?" : En kvalitativ studie om hur sju lärare arbetar med att utveckla elevers fonologiska medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Albertina Lihv; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet fonologisk medvetenhet där syftet är att bidra med kunskap om hur lärarna i två skolor i en kommun beskriver att de arbetar med att utveckla den fonologiska medvetenheten hos elever i förskoleklass och årskurs 1. Utifrån syftet formulerades två forskningsfrågor: Hur sker planering, genomförande och uppföljning av fonologisk medvetenhetsträning i förskoleklass och årskurs 1, enligt lärarna? Hur beskriver lärare sin egen kunskap om fonologisk medvetenhet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga avkodningssvårigheter : Hur kan lärare arbeta för att förebygga avkodningssvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Fridah Ljunggren; Lisa Klingberg; [2019]
  Nyckelord :Avkodning; fonologisk medvetenhet; förebygga; läsning; F-3;

  Sammanfattning : Lärare bör anpassa sin undervisning för att förebygga avkodningssvårigheter redan i förskoleklass för att elever senare ska uppnå kunskapskraven för årskurs tre. Lärare behöver vara medvetna om hur elevers läsutveckling fortgår och anpassa sin undervisningefter den. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivinlärningsmetoder med digitala läromedel : Ett medvetet val, eller bara en slump?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fristedt; Julia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; digitala läromedel; fonologisk medvetenhet; metod; lärmetod;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur lärare på Gotland arbetar med läs- och skrivmetoder. Vi har studerat vilka lärmetoder som är vanligast och om lärare använder sig av digitala läromedel. Vi har också undersökt om valet av digitala läromedel är baserat på vald lärmetod. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan kartläggning och undervisning : Lärares uppfattningar om kartläggningen Hitta språkets påverkan på undervisning i fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ester Andrae; [2019]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; kartläggning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore primary school teachers´ conceptions regarding the mapping material Hitta språket’s influence on phonological awareness instruction in Swedish language education. Therefor it was examined what obstacles and opportunities teachers consider this mapping material to have in practice. LÄS MER

 5. 5. Fonologisk medvetenhet som redskap för läsinlärning : Didaktiska implikationer och lärares kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrae Ester; Caroline Wenström; [2018]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlärning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att främja elevers fonologiska medvetenhet. LÄS MER