Sökning: "förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 1322 uppsatser innehållade ordet förskoleklass.

 1. 1. ”Ungarna är duktiga på att förstå bortom orden och mellan raderna.” : En enkätundersökning om högläsning och poesi i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Berg; Tova Ottander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur lärare som jobbar i förskoleklass upplever sitt eget förhållningssätt till högläsning och samtal inom skönlitteratur och framför allt arbetet med En bro av poesi Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning med frågor som behandlade dels generell läsning av skönlitteratur i förskoleklass, dels boken En bro av poesi. Boken är en poesisamling som skapades för att stimulera till poesiläsning och samtal om poesi med elever i unga åldrar. LÄS MER

 2. 2. Högläsning : En studie av hur en lärare arbetar med en språkutvecklande metod i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Turesson; Margita Martinsson; [2023]
  Nyckelord :förskoleklass; högläsning; förskollärare; grundskollärare; sociokulturell teori; språkutveckling;

  Sammanfattning : Internationella undersökningar visar på att svenska elevers läsförmåga försämrats under desenaste decennierna. Forskning visar på att högläsning är en undervisningsform som gynnarelevers språkutveckling. Därför är det betydelsefullt att lärare använder sig av högläsning i sinundervisning. LÄS MER

 3. 3. Användandet av konkreta material i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Saja Bacheer; [2023]
  Nyckelord :CRA-metod; grundskola; intresse; konkreta material; kunskap; laborativt material; lärande; läromedel; matematikundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur användningen av konkreta material påverkar elevernas lärande och motivation i matematik i förskoleklass till och med årskurs tre. Kunskapsöversikten utgår ifrån frågeställningarna om vilken effekt konkreta material har på elevernas intresse och motivation i ämnet matematik, samt hur elevernas kunskap och lärande påverkas. LÄS MER

 4. 4. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Rasten som verktyg : Att med hjälp av pedagogstyrda rastaktiviteter skapa en tryggare och meningsfull rast.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Niclas Käck; [2022]
  Nyckelord :Vuxennärvaro; rastaktiviteter; trygghet; gemenskap; konflikthantering;

  Sammanfattning : Många elever upplever skolgården som en otrygg plats där de är rädda för att bli lämnade ensamma och med få vuxna att vända sig till. Rasten är ofta en outnyttjad tid som kan ses som en möjlighet och användas som ett lärotillfälle. Studiens syfte är att förändra och angripa ett verkligt problem som redan finns på skolan. LÄS MER