Sökning: "förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 1413 uppsatser innehållade ordet förskoleklass.

 1. 1. Att utveckla språklig medvetenhet utomhus – observationer av förskollärarnas undervisning utomhus i syfte att stärka barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andjelina Alijevikj; Habibe Citak; [2024-02-29]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; utomhusmiljö; förskollärare; språkliga handlingar; ELSA-modellen.;

  Sammanfattning : Tillskillnad från förskolan så bedrivs den planerade undervisningen med språkutveckling i förskoleklass främst inomhus. För att kunna bedriva en undervisning som är lekfull och lustfylld behöver det finnas variation samt medvetenhet i förskollärarnas arbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Från äldst till yngst. Pedagogers uppfattningar om överlämningar från förskola till förskoleklass.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Hansson; Marina Källman; Johanna Svensson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Handlingsplan; förskola; förskoleklass; Kommunikation; samverkan; övergång; överlämning och överlämningsetiskt förhållningsätt; ;

  Sammanfattning : Vid en övergång är en samsyn mellan pedagoger central, där kommunikation och samverkan är grundläggande. I styrdokument beskrivs vad förskola och förskoleklass förväntas sträva efter i övergången mellan förskola och förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Övergång mellan förskola och förskoleklass för elever i behov av särskilt stöd. - En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelser av delaktighet och samverkan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Soha El-Ayneine; Maria Löfstrand; [2024-02-15]
  Nyckelord :övergång mellan förskola och förskoleklass; barn och elever i behov av särskilt stöd; vårdnadshavare; delaktighet; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och samverkan vid övergång mellan förskola och förskoleklass. Urvalet är vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Är förskoleklassen för alla barn? - En kvalitativ forskningsstudie av lärares uttryckta uppfattningar om hur förskoleklassens obligatoriska etablering i grundskolan påverkat skolgången för elever som har koncentrationssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Zandra Bengtsson; Helen Allansson; Christina Ström Nilsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :läroplan; skolifiering; koncentrationssvårigheter; extra anpassningar; specialpedagogiska anpassningar; kartläggning;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har tidigare setts som en bro mellan förskola och skola och som en övergång för barn in i skolvärlden. Sedan drygt fem år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk för alla barn och även förskoleklassens läroplan har ändrats från att tillhöra förskolan till att nu vara en del av grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Från förskola till förskoleklass - barn som uppvisar språklig sårbarhet. En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Ekberg Olofsson; Maria Johansson; [2024-02-05]
  Nyckelord :Kvalitativ metod; fenomenografi; semistrukturerad intervju; språklig sårbarhet; övergång;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskola och i förskoleklass uppfattar övergången mellan verksamheterna för barn som uppvisar språklig sårbarhet. Studien har genomförts utifrån en fenomenografisk kvalitativ metod. Vidare har det i studien genomförts semistrukturerade intervjuer med sju informanter. LÄS MER