Sökning: "förskolepedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet förskolepedagog.

 1. 1. När hjärtat brister : Förskolepedagoger syn på sin trygghet och verksamhetens förutsättningar för att upptäcka sexuella övergrepp på barn, samt deras förhållningsätt gällande orosanmälan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Emily Åsén Pettersson; Sandra Ylving; [2018]
  Nyckelord :förskolepedagog; förskollärare; pedagog; sexuella övergrepp; institutionell teori; handlingsutrymme; socialtjänst; orosanmälan; tematisk analys;

  Sammanfattning : I denna studie har tre fokusgruppintervjuer hållits med totalt 10 yrkesverksamma pedagoger i förskolan, i en svensk medelstor kommun. Syftet med studien är att undersöka hur förskolepedagogerna resonerar kring ämnet sexuella övergrepp mot barn, samt undersöka pedagogernas resonemang kring orosanmälan till socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av materialets placering i ateljén för barns inflytande och lärande : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Avenell; Alexandra Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Förskolepedagog; material; fysisk miljö; ateljé; barns inflytande och lärande; arbetslag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om förskolepedagogers förhållningssätt för betydelsen av materialets placering i ateljén för barns inflytande och lärande. Genom en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod har åtta förskolepedagoger intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Trösta eller tysta? : En essä om barns rätt till sina känslor

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Bergnor; [2016]
  Nyckelord :practical knowledge; relationship; shame; bonding; empathy; identity; security; norm; preschool; praktisk kunskap; relation; skam; anknytning; identitet; trygghet; norm; förskola;

  Sammanfattning : This essay is based on two selfexperienced situations. I examine my role as a preschool educationalist where children are prevented from expressing their emotions freely. The essay opens with a description of a middaysnack and the other story tells about a girl who is not allowed to decide herself when her sadness ends. LÄS MER

 4. 4. "Sådär kan man ju inte göra!" : En studie om pedagogers uppfattning av arbetet med konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Sjöberg; Emelie Hjältén; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; konflikter; förskolepedagog;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur aktiva pedagoger i förskoleverksamheten beskriver att de arbetar med och uppfattar konflikthantering mellan barn och barn samt mellan barn och pedagoger. Vi undersökte detta genom en kvalitativ intervjustudie där fyra pedagoger från ett mindre samhälle intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Förskolepedagogers syn på miljö, material och barn i den fysiska inomhusmiljön : Får barn möjlighet att utveckla sin självständigt, kreativitet, initiativ och fantasi? : en studie genomförd i Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lind; [2016]
  Nyckelord :Miljö; material; rum; förskolan; barnsyn; barns inflytande; Sverige; England.;

  Sammanfattning : Förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar i den svenska förskolan och Englands styrdokument pekar på att barn utvecklas bra i en väl genomtänkt miljö. Detta kräver att förskolepedagogerna reflekterar över hur de väljer att organisera miljön. LÄS MER