Sökning: "förskoleutveckling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förskoleutveckling.

  1. 1. Förskoleutveckling genom dokumentation? ”För dokumenterar jag ingenting, hur vet jag då att det har skett en utveckling?”

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Maria Rydhagen Danielsson; [2019]
    Nyckelord :dokumentation; föreställningar; förskoleutveckling; konstruktion; sociala konstruktioner;

    Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt förskolors dokumentation kring barns möjlighet till utveckling och lärande ligger till grund för förskoleutveckling samt att undersöka hur kunskap kring och synen på denna dokumentation konstrueras i förskolors arbetslag. Detta avses att göras genom tre frågeställningar•På vilka sätt används dokumentation av barns utveckling och lärande i förskoleutveckling?•Hur konstruerar arbetslag i förskolan synen på dokumentation av barns utveckling och lärande?•Vilka föreställningar om hur dokumentation av barns utveckling och lärande ligger till grund för förskoleutveckling konstrueras i förskolans arbetslag?Studien som är av kvalitativ karaktär har genomförts med semistrukturerade intervjuer av 7 pedagoger verksamma i förskola. LÄS MER