Sökning: "förskollärare b"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden förskollärare b.

 1. 1. Plan B : Utomhuspedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Bergström; Malin Brenje; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; utevistelse; förskola; förskollärare; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om det utomhuspedagogiska arbetssättet i förskolan. För att uppnå syftet används frågeställningar som berör utomhuspedagogikens inverkan på barnen samt betydelsefulla faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. Intervjuer har genomförts med sex förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsutveckling i förskolan : förskollärares tankar och arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Andersson; Ana-Maria Marcu; [2017]
  Nyckelord :modersmålsutveckling; flerspråkighet; förskollärare; språk; förskola; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete är en undersökning om hur förskollärare på mångkulturella förskolor i Sverige arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Allt fler barn med annat modersmål än svenska kommer till de svenska förskolorna. LÄS MER

 3. 3. Vad det innebär att vara Reggio Emilia inspirerad förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Patricia Ernisa; Anna Kartassis; [2016]
  Nyckelord :Reggio Emilia; pedagogernas förhållningssätt; välkomnande; lyssnande; pedagogik; inspiration;

  Sammanfattning : Denna undersökning vill vi bidra med kunskap om vad det medför att inspireras av Reggio Emilia filosofiska förhållningssätt. Studien undersöks utifrån en kvalitativ metod, där undersökarna intervjuar förskollärare som arbetar på ett par Reggio Emilia inspirerade förskolor. LÄS MER

 4. 4. Vision och praktik : En studie om relationen mellan fyra förskollärares uttalade tankar och genomförda handlingar i bildskapandet tillsammans med barn i åldrarna ett till tre år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ulrika Selldén; Emma Nilsson; [2012]
  Nyckelord :barnsyn; bildskapande; delaktighet; förskollärare; materialets tillgänglighet;

  Sammanfattning : Utifrån vår B-uppsats vi skrev våren 2010 och den verksamhetsförlagda utbildningen vi fått under våra studier, har vi uppmärksammat en variation på tillgången av det bildskapande materialet ute på de berörda förskolorna. Hur materialet är presenterat kan skilja sig genom att materialet står i barnens höjd, på öppna hyllor eller bakom låsta dörrar. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattning om barns lek i förskolan och lekens betydelse för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Nilsson Levin; [2010]
  Nyckelord :Lek; lärande; Montessoripedagogik; pedagogiska inriktningar; Reggio Emilia pedagogik; uppfattningar;

  Sammanfattning : Lärares uppfattning om barns lek i förskolan och lekens betydelse för barns lärande. Teachers opinion about children's play in the nursery school and the plays importance for children's learning Syftet med denna uppsats är att beskriva hur förskollärare på förskolor med olika pedagogiska inriktningar resonerar kring barns lek i förskolan och lekens betydelse för barns lärande. LÄS MER