Sökning: "förskollärare inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade orden förskollärare inflytande.

 1. 1. Pedagogisk Dokumentation : En kvalitativ studie med pedagoger om barns inflytande i dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ilfrance Pierre; [2021]
  Nyckelord :Dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar pedagogisk dokumentation och i vilket syfte den används. Förskoleverksamheten styrs av läroplaner och skollagen, vilka framhåller dokumentationen som ett krav för att synliggöra vad som sker i förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Barn ska ha inflytande! Det är inte bara pedagogerna som ska styra och ställa" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ringdahl Jessica; Schill Lisa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnskötare och förskollärare förstår begreppet inflytande samt arbetar med barns möjligheter till inflytande i förskolan.  Inneha inflytande i frågor som rör en själv är en rättighet och kan vara avgörande för känslan av sammanhang samt en viktig del i vårt demokratiska arbete. LÄS MER

 3. 3. ”Det går mycket lättare om de vill komma av sig själva” : En kvalitativ studie om förskollärares förståelse och bemötande av yngre barns motstånd vid övergångar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Lovisa Renquist; Caroline Romhagen; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; förskollärare; makt; motstånd; rutiner; yngre barn; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förstår och förhåller sig till yngre barns motstånd i övergångar mellan aktiviteter och rutiner som är initierade av förskollärare. Frågeställningarna i studien fokuserar på förskollärares beskrivningar av barns motstånd kring övergångar mellan aktiviteter och hur de beskriver att de bemöter motstånden samt vilken makt som framträder i förskollärarnas beskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i planerade aktiviteter : Förskollärares syn på begreppet barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Edvinsson; [2021]
  Nyckelord :Children s influence; influence; preschool; planned activities; preschool teachers; Barns inflytande; inflytande; förskolan; planerade aktiviteter; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns inflytande under planerade aktiviteter i förskolans verksamhet utifrån förskollärarens perspektiv. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar; vilken innebörd lägger förskollärarna i begreppet barns inflytande samt på vilket sätt tar förskollärarna till vara på och ger möjligheter till inflytande i planerade aktiviteter? Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för studiens teoretiska perspektiv. LÄS MER