Sökning: "förskollärare samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden förskollärare samverkan.

 1. 1. Anmälningsplikt i förskolan : Pedagogers erfarenheter av hur information om anmälningsplikten, gällande orosanmälningar, i förskolan kan skapa mer tillitsfulla relationer till vårdnadshavare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :hanna andersson; Camilla Larandsson; [2023]
  Nyckelord :Child abuse; Cooperation; Obligation to report; Preschool; Relationship; Anmälningsplikt; Barnmisshandel; Förskola; Relationer; Samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge about preschool teachers experiences of how information about the obligation to report, regarding reports of concern, affects the relationship between teachers and guardians. The method in this study is semi-structured qualitative interviews where ten active teachers were interviewed, both preschool teachers and childcare workers. LÄS MER

 2. 2. Förskolan som socialtjänstens ögon när ett barn far illa : En kvantitativ studie om förskolepedagogers och socialsekreterares syn på kompetens och samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erika Häggroth; Wilma Axelborn; [2023]
  Nyckelord :Child abuse; Child in need; Collaboration; Care; Report of concern.; Barnmisshandel; Barn som far illa; Samverkan; Omsorg; Orosanmälan.;

  Sammanfattning : Due to the Social Services Act (SFS 2001:453, Chapter 14, Section 1), every preschool employee is required to report to child protective services (CPS). Any awareness or slightest suspicion that children are exposed to physical or psychological harm must be reported. LÄS MER

 3. 3. Barns modersmål i förskolan : En studie om hur olika ramfaktorer påverkar förskollärares realiseringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Sjöstedt; Julia Mansfield; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; modersmål; barns modersmål; realiseringsarbete; förskollärare; ramfaktorer; läroplansteori; utbildning; undervisning; flerspråkighet; läroplanen; läroplansmål; föräldrasamverkan; språk;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie synliggörs förskollärarnas arbete kring läroplansmålen om modersmål i förskolan. Syftet med studien är att genom intervjuer med förskollärare utveckla kunskap om hur de transformerar och realiserar läroplanens mål kring barns modersmål och flerspråkighet i förskolan, hur förskollärarna upplever att det är att realisera de här läroplansmålen samt hur samverkan med hemmet kan vara ett stöd. LÄS MER

 4. 4. Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Carreira Jönsson; Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; lärmiljö; språklig sårbarhet; specialpedagog; tillgänglig;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Carreira Jönsson, Susanna och Karlsson, Sofia (2023). Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i förskolan. : Förskollärarens arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan med fokus på modersmålet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abeer Sawsan Alkanaani Najjar; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; förskolan; modersmål; utveckling; förskolläraren; vårdnadshavaren; sociokulturellt perspektiv; strategier och metoder.  ;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns modersmålsinlärning och utveckling i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stötta och främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan så att de utvecklar sitt modersmål. LÄS MER